HomeSustainabilityRECO Young Designer Competition
RECO Young Designer Competition 2012

รายละเอียดโครงการ

RECO Young Designer Competition 2012
Design for Sustainability
สรรค์ศิลป์ เพื่อความยั่งยืน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 โดยมีแนวคิดของการประกวดคือการนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design)

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุที่เหลือใช้มาออกแบบ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ(Fashion and Accessories Design) และ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design)

กำหนดการดำเนินงาน
 • แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 26 ตุลาคม 2555
 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-15ธันวาคม 2555
  • ด้าน Fashion and Accessories Design (แบบวาด; Mood Board และ Flash Pattern)
  • ด้าน Furniture Design (แบบแสดงผลงานแบบ3มิติ)
 • กิจกรรม Work Shop 30 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศผลเข้ารอบรอบแรก 30ทีม 18 ธันวาคม 2555
 • การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารอบ 30 ทีม 21 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม 25 ธันวาคม 2555
 • ปรับแบบครั้งสุดท้ายก่อนผลิตผลงานต้นแบบ 7 มกราคม 2556
 • Fitting 1 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ส่งผลงานประกวดด้าน Fashion and Accessories Design)
 • รอบตัดสิน 9 มีนาคม 2556


หลักเกณฑ์การสมัคร
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:
 • อายุระหว่าง 17 – 30 ปี
 • กำลังสึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. หรือ
 • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับ ปวส. หรือ
 • กำลังศึกษาในสถาบันที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการออกแบบ หรือ
 • นักออกแบบอิสระหรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์


หลักฐานการสมัคร
 • ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และทาง www.facebook.com/recoyoungdesigner)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนานักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง


หมายเหตุ : ผู้สมัครไม่สามารส่งผลงานทางออนไลน์ได้ การสมัครออนไลน์เป็นเพียงการลงทะเบียนของผู้สมัคร
เท่านั้น การส่งผลงานจะต้องเป็นไปตามช่องทาง
และ เงื่อนไขที่กำหนด
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานมาได้ที่
Optimum Group CO.,LTD.
8/21 สุขุมวิท 16 คลองเตย กรุงเทพ 10110
วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer 2012)
โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
(ในเวลาทำการ 09:00-18:00 น.)
Optimum Group CO.,LTD.
8/21 สุขุมวิท 16 คลองเตย กรุงเทพ 10110
หมายเหตุกำหนดการรับผลงาน
* หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากวันที่ที่ประทับตรา ต้องไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2555
*หากส่งผลงานด้วยตัวเอง สามารถส่งด้วยตัวเองตั้งแต่ง วันที่ 27 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2555 ในเวลาทำการหรือหากส่งผลงานในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ต้องไม่เกินเวลา 00.00 น.

 
วัสดุที่ใช้
 • ไม่จำกัด
 • มีการใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ไม่น้อยกว่า 60%
 • มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์
 • ไม่จำกัด
 • มีการนำวัสดุประเภท PET มาเป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่า 60 % ของชิ้นงาน
จำนวนผลงาน
1 Set ประกอบด้วย เสื้อผ้า1ชุดและเครื่องประดับเข้ากับเสื้อผ้า1ชุด
1 ชิ้น ขนาดไม่เกิน 2 x 2 x 1.8 เมตร

**นิยามของคำว่าเฟอร์นิเจอร์ สำหรับโครงการ คือ สิ่งของใดๆก็ตามที่จะสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ตามขนาดที่กำหนดไว้แล้วในการประกวดนี้ อาทิเช่น โต๊ะ,เก้าอี้,ชั้นวางของ และอื่นๆ
งบประมาณ* ต่อทีมในการจัดทำต้นแบบ
ชุดละไม่เกิน 10,000 บาท
ชิ้นละไม่เกิน 10,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน
1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
2 ความน่าสนใจของแนวคิดสอดคล้องกับโจทย์การแข่งขัน
3 การผลิตจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4 ความสวยงาม ความประณีตในการผลิตชิ้นงาน
5 ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

เงื่อนไขการส่งผลงาน
 • ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิด Design for Sustainability สรรค์ศิลป์ เพื่อความยั่งยืน
 • ผลงานด้าน Fashion and Accessories Designแสดงแบบพร้อมลงสีจำนวน 1ชุด ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3 พร้อมCD ไฟล์ผลงานโดยที่มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสวมใส่ได้ และมีความเป็นเสื้อผ้ามากที่สุด
 • ผลงานด้าน Furniture Design แสดงแบบผลงานแบบ3มิติ พร้อมลงสี ลงบนกระดาษสีขาว ขนาด A3 พร้อมCD ไฟล์ผลงานโดยที่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปลงมือสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ
 • ติดผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบ 1 นิ้วระบุชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแนวความคิด แรงบันดาลใจใน การออกแบบ ติดใบสมัครหลังผลงาน กรอกลายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์
 • ผลงานการประกวด ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 • ห้ามลงชื่อ ลายเซ็น หรือเครื่องหมายใดๆ ลงในภาพสเก็ตซ์
 • ผู้สมัครส่งผลงานได้มากกว่า1ผลงานแต่หากเข้ารอบจะต้องเลือกผลิตได้เพียงผลงานเดียว(โดยทำบอร์ดผลงานและติดใบสมัครแยกชิ้นงาน)
 • ปิดรับผลงาน 15ธันวาคม 2555


รางวัลที่จะได้รับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบแฟชั่นและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.indoramaventures.com/recoyoungdesigner
www.facebook.com/recoyoungdesigner
โทร. 082-0970288, 02-2294318 #140
e –mail: recoyoungdesign@hotmail.com

ข้อมูลของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริษัทได้ก่อตั่งโรงงานผลิต PET Resin แห้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2538 และขยายฐานการผลิตครอบคุมทั้ง 4 ทวีปทั่วโลก ปัจจุบันทำให้บริษัทกลายเป็นยักษ์ใหญ่และผู้นำในธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายลีเอสเตอร์ของไทยในเวลาต่อมา

อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอะไร?
เราผลิตพลาสติกที่เรียกว่า “โพลีเอสเตอร์” ซึ่งจะถูกนำไปผลิตเป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรากว่าพันชนิด โพลีเอสเตอร์ที่แข็งตัวจะเรียกว่า PET ซึ่งเม็ดพลาสติกเล็กๆเหล่านี้จะผ่านกระบวนการหลอมในอุณหภูมิสูงเพื่อนำไปผลิตเป็นขวดพลาสติก ฟิมล์ห่อหุ้มอาหาร หรือแม้แต่ฟิล์มกันรอยหน้าจอโทรศัพย์มือถือที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน โพลีเอสเตอร์มีความยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถผลิตเป็นเส้นด้ายหรือเส้นใยและเส้นใยดังกล่าวก็ไดนำไปใช้ในการถักทอเสื้อผ้า เบาะและพรม

ทำไมต้อง RECO ?
หลายคนยังไม่เข้าใจว่าโพลีเอสเตอร์ และ PET จะนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือ รีไซเคิลได้อย่างไร? IVL มองเห็นพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จึงเกิดไอเดียให้นิสิต นักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ ได้สรรค์สร้างผลงานการออกแบบด้านแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์โดยใช้วัสดุจากโพลีเอสเตอร์ และ PET และนี่คือเหตุผลให้ IVL จัดกิจกรรม RECO Young Designer Competition ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทำให้อีกหลายคนได้รู้ว่าโพลีเอสเตอร์ และ PET สามารถนำไปใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยและโลกของเราอย่างยั่งยืน

รายชื่อผู้เข้ารอบ

ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้ส่งผลงาน
1
แพร
OBorm, The Partition
น.ส.ฉัตรวี ทองนาค
น.ส.แพรรี ก้องไพรินทร์
2
PHI
Calculus
นายศรายุทธ จินดาสถาพร
นายอรรถ จินดาสถาพร
3
 
CuBIC PET
นายณัฐกร จิวะรังสินี
4
 
Let's Make A Seat
น.ส.ณัฐมาน ธเนศนิตย์
5
Maru-Maru
Gardern Dew
น.ส.ธมลวรรณ ศุภวิทยา
น.ส.อิสรียา สิทธิรัตน์
6
Ligving leaf
LIVING LEAF
นายชาญวิทย์ อุ่นดี
น.ส.แพรวนภา หอมดี
7
 
CIRCLE
นาย ศรัณย์ อยู่คงดี
8
CEREBRO
Brain Floor Lamp
นายพฤทธิ์ สุวรรณสาครกุล
น.ส.ภัทรี ดีล้อม
9
Ke(eeee)ep
Ke(eeee)ep
น.ส.ศีลสาสิน กฤษณรังคุณศุภวิทยา
น.ส.อรชุมา สาระยา
10
 
Trinity
น.ส.ประภานิช กิจภิญโญ
11
UD Man
Flower Chair
Chaitawan Khanarsa
Kittipong Phongoen
12
 
SAN
น.ส.ลลิตา ลิ้มรุ่งเรือง
13
ICE Tray
ICE CHAIR
Bhanuwat Kempetch
Niphitphon Kongwongthai
14
345
Classi Mo
น.ส.ศิรินุช คีตะนิธินันท์
น.ส. ชรินทรา ตันติศรีปรีชา
15
Read @ Leaf
Read @ Leaf
จรูญรัตน์ เมฆะภูติ
ขนิษฐา พูนทว
ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้ส่งผลงาน
1
 
Timeless Global
นายพิทวัส จัทรศร
2
 
Butoh and Art in Iransition
นายธิติวัฒน์ ศรีธนาทรัพย์
3
 
Shade in BaroqueButoh
นายเศกสิทธิ์ พฤกษ์ชินวร
4
 
The Spirite of Eagles
นายธนพล จันทร์ทิม
5
 
The Peace
นายธนพล จันทร์ทิม
6
 
Evolution
นายพิสิษฐพล กลิ่นบัวแก้ว
7
 
Thai Leaf Repittion
นายอนุสรณ์ สิทธฺสมาน
8
 
Weave of White
นายอดิเรก คำน้อย
9
 
มุม (มอง)
นายเศรษฐวุฒิ นามปัญญา
10
 
The White Phenominal
นายณัฐวุฒิ เทพวาที
11
 
Craft Eco
นายอนุชิต บัวทิม
12
 
I’m Not Balloon Joker
นายปรัชญา ตั้งธนปรีดา
13
 
Principles Of Natural
ปรเมศวร์ พงศ์ลาภประเสิร์ฐ
14
 
The Secret of Beauty
นายพรวิจิตร เชื้อสมบูรณ์
15
 
Life Of Art
นายราเชนทร์ สิงห์ทอง

ภาพกิจกรรม

แถลงข่าว “Press Conference” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555ที่ศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ชั้น 3
Workshop เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพผลการคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
ประกาศผลไปแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ารอบการแข่งขัน RECO Young Designer Competition Year 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งผลงานของน้องๆที่ส่งเข้ามานั้นมีอย่างมากมายและไอเดียดีกันสุดๆซึ่งสร้างความลำบากใจให้แก่คณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง โดยคระกรรมการจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ได้แก่ คุณ ริชาร์ด โจนส์ และคุณ นวีนสุดา กระบวนรัตน์ และกรรมการผู้ทรงวุฒิแต่ละสาขาได้แก่

คณะกรรมการ เฟอร์นิเจอร์:
 • ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ก่อตั้ง บริษัท OSISU จำกัด ยังทำงานในฐานะนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เฟอร์นิเจอร์แบบ
 • คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Art4D Magazine
คณะกรรมการสาขาแฟชั่น:
 • คุณหนุ่ม อภิวัฒน์ ยศประพันธ์ สไตลอิดิเตอร์ชื่อดังจากนิตยสารแพรว
 • คุณจ๋อม สิทธิชัย ทหารานนท์ แห่ง ห้องเสื้อ เธีรย์เตอร์
 • คุณซัง อาจารย์และผู้บริหาร BNK Fashion Studio


มาดูภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานได้เลยคะ

Present ผลงานที่ผ่านเข้ารอบและรับคำแนะนะจากคณะกรรมการ 21 ธันวาคม 2555
RECO Fitting on 1 March, 2013 at IVL head office on 35th floor

รอบสุดท้าย

งานอาร์ตจากขยะดีไซน์สร้างเงิน…แนวคิดใหม่ที่วงการออกแบบร่วมผลักดัน
ปิดโครงการการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม RECO Young Designer Competition 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือกับพันธมิตรในการรักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 หลังจากการคัดเลือกเฟ้นหาเจ้าของผลงานการออกแบบชิ้นเด็ดและอบรมกันอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 5 เดือน คณะกรรมการชื่อดังทั้ง 5 จากวงการออกแบบ ได้แก่ คุณหนุ่ม อภิวัฒน์ บรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารแพรว คุณจ๋อม เธียร์เตอร์ คุณซัง คุณครูสอนออกแบบสตูดิโอ BNK รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และ คุณประธาน ธีรธาดา บรรณาธิการบริหารนิตยสารออกแบบ Art 4D ได้มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่การคัดเลือกนักออกแบบผู้เข้ารอบ ให้คำแนะนำอบรมด้านการพัฒนาและผลิตผลงาน ตลอดจนเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานชนะเลิศ เหล่ากรรมการทั้ง 5 ต่างชื่นชมนักออกแบบรุ่นใหม่เป็นเสียงเดียวกันว่ามีพลังความคิดสร้างสรรค์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าในอนาคตจะมีเหล่านักออกแบบใหม่ๆที่นำความภาคภูมิใจมาให้ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเองรู้สึกว่าตื่นเต้นเมื่อได้กลับมาร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ทำให้เติมไฟในการทำงานอีกครั้ง

การประกวดครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความประทับใจให้กับเหล่าคณะกรรมการแต่ยังสร้างความประทับใจให้กับ มิสเตอร์โจฮาน บัวร์ เอกอัครราชทูตประเทศเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คุณอรรชกา ศรีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลในพิธี กลุ่มผู้บริหาร บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส และ กลุ่มผู้บริหารศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์ด้วยเช่นกัน เพราะเหล่านักออกแบบได้มาพร้อมกับพลังความทุ่มเทอย่างเต็มร้อย พร้อมด้วยไอเดียสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากวัสดุเหลือใช้ตามโจทย์ที่บังคับ คือPET หรือ โพลีเอสเตอร์ แต่ก็ยังสร้างผลงานออกมาได้อย่างเก๋ไก๋ภายใต้เงื่อนไขต่างๆและงบประมาณในการผลิตที่จำกัด ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าผลงานออกแบบดีๆที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติสามารถถูกสร้างขึ้นมาให้สวยงามและใช้งานได้จริงได้ เพียงแค่ขอให้มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะทำออกมา
คุณหนุ่ม อภิวัฒน์ ย้ำร่วมสนับสนุนโครงการ RECO Young Designer Competition อย่างเต็มที่เพราะอยากให้ในอนาคตมีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของไทยที่มีโอกาสก้าวไกลไปสู่เวทีสากล และ สามารถพัฒนาผลงานตัวเองออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและขายได้ ส่วน รศ. ดร.สิงห์เองก็กล่าวถึงโครงการอย่างยิ้มแย้มว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยได้สร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ได้พัฒนาระบบความคิดในการออกแบบ และได้หันกลับมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมของเราอีกครั้ง เหล่าคณะกรรมการในวงการลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าRECO Young Designer Competition เป็นโครงการ “เพื่อศิลปะ เพื่อสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเยาวชน” และเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้มีเวทีแสดงออกพร้อมทั้งยังได้สนับสนุนการเรียนรู้และการออกแบบอย่างยั่งยื่นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการได้ประกาศให้ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขาแฟชั่น ได้แก่


ชนะเลิศอันดับ 1   นายอดิเรก คำน้อย ผลงาน “Weave in White”
รองชนะเลิศอันดับ 1   นายปรัชญา ตั้งธนปรีดา ผลงาน “I’m Not Balloon Joker”
รองชนะเลิศอันดับ 2   นายเศรษฐวุฑฒิ์ นามปัญญา ผลงาน “มุม(มอง)”ผู้ชนะเลิศในสาขาเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ชนะเลิศอันดับ 1   น.ส. ณัฐมาน ธเนศนิตย์ ผลงาน “Let’s make a seat”
รองชนะเลิศอันดับ 1   น.ส.ธมลวรรณ ศุภวิทยา และ อิสรียา สิทธิพัฒน์ “Garden Dew”
รองชนะเลิศอันดับ 2   น.ส.ศิรินุช คีตะนิธินันท์ และ น.ส.ชรินทรา ตันติศรีปรีชา ผลงาน “Rectango”


ภาพกิจกรรม