HomeSustainabilityRECO Young Designer Competition
RECO Young Designer Competition 2011
RECO Young Designer Competition 2011
By Indorama Ventures & CIDI Chanapatana
เสกศิลป์ สร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ/แนะนำโครงการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) “IVL” ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011 ด้วยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือในสถาบันด้านการออกแบบได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุที่เหลือใช้มาออกแบบ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Fashion design) และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture design) ด้วยการนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design)

การจัดการประกวด RECO Young Designer Competition ครั้งนี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและจะมีความภาคภูมิใจที่ผลงานจากปลายปากกาผ่านความคิดของตนจะได้นำมาผลิตต้นแบบเพื่อนำไปจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 ณ Indorama Pavilion อิมแพค เมืองทองธานีในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • อายุระหว่าง 17 – 30 ปี
 • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับ ปวส.หรือ กำลังศึกษาในสถาบันที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการออกแบบ
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้แบบเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
 • ในกรณีที่ส่งเป็นทีม ผู้เข้าประกวดอาจมาจากสถาบันเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานในประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้ง 2 ประเภทก็ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ผู้เข้าประกวดหนึ่งคน (ทีม) อาจให้มีที่ปรึกษาก็ได้ แต่ให้มีได้เพียง 1 คนเท่านั้น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาจะมาจากสถาบันเดียวกันกับผู้เข้าประกวดหรือไม่ก็ได้
 • อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ด้านการออกแบบที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าประกวดได้
 • อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และควบคุมและติดตามการผลิตผลงานของผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิด

ผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์งานผู้อื่น หากผลงานที่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ให้ถือเป็นโมฆะ


หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัคร
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา
 • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่
 • เอกสารแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ด้านการออกแบบที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าประกวดได้

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานการออกแบบประเภท Fashion Design ให้วาดภาพสเก็ตช์ทั้งหน้าและหลัง พร้อมทั้งแนบแบบวาดเสื้อผ้า (Flat Pattern)ทั้งหน้าและหลัง และบรรยายแนวความคิดในการออกแบบอย่างละเอียด (Mood Board)
 • ผลงานการออกแบบประเภท Furniture Design ให้วาดภาพสเก็ตช์สามมิติ และบรรยายแนวคิดในการออกแบบอย่างละเอียด
 • ภาพสเก็ตซ์ต้องอยู่บนกระดาษขาวขนาด A3 แนวตั้ง ติดบนกระดาษแข็ง เว้นขอบข้างละ 2 นิ้ว ติดแนวความคิดในการออกแบบสูง 2.5 นิ้ว จากบริเวณด้านล่างของกระดาษ
 • ห้ามลงชื่อ ลายเซ็น หรือเครื่องหมายใดๆ ลงในภาพสเก็ตซ์ ให้ระบุชื่อ – นามสกุลและประวัติพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ชื่อสถานศึกษาพร้อมที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร Email Address รวมถึงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ลงบนด้านหลังของผลงาน
 • ปิดรับใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการฯ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
 • ปิดรับผลงานการประกวดในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554


เกณฑ์การตัดสิน
 
Theme
Recycle
Living Scape
วัสดุที่ใช้
 • ไม่จำกัด
 • มีการใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ไม่น้อยกว่า 60%
 • มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์
 • ไม่จำกัด
 • มีการนำวัสดุประเภท PET มาเป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่า 60 % ของชิ้นงาน
จำนวนผลงาน
1 Collection ประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด
1 ชิ้น ขนาดไม่เกิน 2 x 2 x 1.8 เมตร
งบประมาณ* ต่อทีมในการจัดทำต้นแบบ
ชุดละไม่เกิน 10,000 บาท
ชิ้นละไม่เกิน 15,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน
ความน่าสนใจของแนวคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การผลิตจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความเป็นไปได้ในการผลิต ความโดดเด่นและ เป็นเอกลักษณ์


รอบการตัดสิน
 • รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดส่งผลงานการออกแบบผ่านทางไปรษณีย์มายังสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทละ 30 ผลงาน
 • รอบรองชนะเลิศ ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการและตอบข้อซักถามทีมละ 10 นาที และคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานประเภทละ 15 ผลงานเพื่อผลิตเป็นต้นแบบนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะนำเสนอผลงานในงาน BOI Fair
  • ผลงาน Fashion Design จะได้นำเสนอในรูปแบบ Fashion Show
  • ผลงาน Furniture Design จะได้นำเสนอในรูปแบบ Exhibition


รางวัลที่จะได้รับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบแฟชั่นและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ (1) ผู้เข้ารอบคัดเลือกจำนวน 60 ผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย
(2) ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 30 ผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ

*คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรางวัลไม่ครบตามที่กำหนด กรณีที่ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

การเปิดรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554

วิธีการสมัคร
(1)ทางเว็บไซด์
(2)ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) 132 ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 อ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2011) โดยทางสถาบันจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

วิธีการส่งผลงาน
(1)ส่งผลงานด้วยตนเองที่ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI)
(2)ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) 132 ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 อ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2011) โดยทางสถาบันจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม (Workshop)
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการประกวด ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอบรมแนวทางการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิต โดยวิทยากรจาก CIDI และผู้ชำนาญการจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “RECO Workshop by CIDI Chanapatana” ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 13.00-16.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านทาง www.indoramaventures.com/recoyoungdesigner2011 ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากทางโครงการ

การนำเสนอผลงานและการประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ใน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
ผู้ผ่านรอบคัดเลือกนำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ 4 กันยายน 2554 ณ สำนักงานบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ใน วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเข้ารับการแนะนำเรื่องการผลิตผลงานต้นแบบในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 ณ สำนักงานบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
นำเสนอผลงาน ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2554 ณ Indorama Pavilion, BOI Fair 2011
ผลงาน Fashion Design จะได้นำเสนอในรูปแบบ Fashion Show
ผลงาน Furniture Design จะได้นำเสนอในรูปแบบ Exhibition

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 741 3717-8