RECO Young Designer Competition 2017

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2017 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่ศึกษา อยู่ในระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

ความพิเศษของโครงการในปีนี้ คือการรวบรวมผู้ชนะจากปี 2011-2016 มาแข่งขันกันอีกครั้ง โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โจทย์ ECOFIT เพื่อเฟ้นหา Champ of Champs

เงื่อนไขการผลิตผลงานต้นแบบ
 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาออกแบบแฟชั่น
วัสดุที่ใช้
ใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%
ใช้ ผ้าECORAMA ที่ทำจากเส้นด้ายรีไซเคิลผลิตโดยบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นวัสดุบังคับในผลงาน
นำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์
มีการใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%
ใช้ ผ้าECORAMA ที่ทำจากเส้นด้ายรีไซเคิลผลิตโดยบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นวัสดุบังคับในผลงาน
นำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์
จำนวนผลงาน
ผลงาน 1 ชิ้น ขนาดไม่เกิน กว้าง 1.0 ยาว 1.0 เมตร สูง 1.8 เมตร
**นิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ คือ สิ่งของใดๆที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประดับตกแต่ง หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น
ผลงาน 1 ชิ้น ประกอบด้วยเสื้อผ้า 1 ชุด และเครื่องประดับ/รองเท้า เข้ากับเสื้อผ้า 1 ชุด
งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับต่อทีม
ไม่เกิน 12,000 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
ผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ ในการแข่งขัน
ผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ ต้องมีความสมบูรณ์พร้อมจัดแสดงในงานนิทรรศการออกแบบระดับประเทศ BIG+BIH 2017.
ผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต่อเป็นเสื้อผ้า ready-to-wear จำนวน 8 ชุด


กำหนดการโครงการ RECO YOUNG DESIGNER COMPETITION 2017
22 ธันวาคม 2559  |  เยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิล PET ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส
23 ธันวาคม 2559  |  เข้าร่วมเวิร์คช็อป ในหัวข้อการจัดการวัสดุ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาออกแบบแฟชั่น
18 มกราคม 2560 นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 10 มกราคม 2560 นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
    16 มกราคม 2560 นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
17 กุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 9 กุมภาพันธ์ 2560 การตัดสินรอบ Semi-final (ประกาศผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ)
    16 มีนาคม 2560 ลองชุดกับนางแบบ
งานประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย
21 มีนาคม 2560


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  • ผู้เข้าประกวดในโครงการรอบพิเศษครั้งนี้ มาจากการได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วม ได้แก่ ผู้ที่เคยชนะเลิศในโครงการ รีโค่ และดีไซเนอร์ไทยผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมคัดเลือกโดยกรรมการของโครงการ
รางวัลที่จะได้รับ
ผู้ที่ชนะการประกวดการออกแบบทั้ง 2 สาขา จะได้รับรางวัล ดังนี้

ภาพกิจกรรม

การประกวด RECO 2017 รอบตัดสิน
การประกวด RECO 2017 รอบก่อนตัดสิน
การนำเสนอผลงาน