ล้านบาท 2553 2554 2555 2556
(ปรับปรุง)
2557
(ปรับปรุง)
2558 2559 2560
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 3.19 4.361 5.255 5.804 6.249 7.024 8.729 9.103
รายได้จากการขาย 96,858 186,096 210,729 229,120 243,907 234,698 254,620 286,332
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
13,778 17,121 14,409 14,038 15,959 19,405 27,627 35,349
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (EBIT) 10,307 12,345 7,691 7,196 8,061 10,080 16,565 23,240
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after Tax & NCI)
10,414 15,557 2,740 1,523 1,675 6,609 16,197 20,883
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA )
12,599 16,894 14,341 14,683 18,458 21,958 27,366 34,077
กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (Core EBIT) 9,128 12,118 7,622 7,842 10,560 12,633 16,304 21,969
(2)กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Core Net Profit after Tax & NCI)
6,784 9,329 1,438 1,709 3,841 6,156 9,653 15,576

ข้อสังเกต:

(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
(2) กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ รายการพิเศษ และภาษีเงินได้จากกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
Performance Highlight