ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บจ. อินโดรามา รีซอสเซส (1) 3,466,946,399 64.06%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 406,296,835 7.51%
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 253,199,038 4.68%
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 97,150,465 1.80%
5 State Street Europe Limited 63,859,006 1.18%
6 GIC Private Limited 55,026,390 1.02%
7 Canopus International Limited (1) 34,179,961 0.63%
8 Chase Nominees Limited 30,055,030 0.56%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,789,547 0.56%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 28,192,714 0.52%
11 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 18,029,750 0.33%
12 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 18,029,750 0.33%
13 ผู้ถือหุ้นอื่น 910,895,806 16.82%
  รวมทั้งหมด 5,411,650,691 100.00%

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,466,946,399 64.06
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.40
  - นายอาลก โลเฮีย 10 0.00
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
*** 95,820,039 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)