ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1) 3,504,991,318 62.427
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 297,256,130 5.294
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.825
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 187,033,501 3.331
5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 97,613,210 1.739
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 77,036,978 1.372
7 CIG PRIVATE LIMITED 44,391,490 0.791
8 สำนักงานประกันสังคม 37,239,300 0.663
9 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED  33,216,361 0.592
10 กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 29,176,700 0.520
11 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 24,633,800 0.439
12 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 24,633,800 0.439
13 ผู้ถือหุ้นอื่น 986,424,056 17.568
  รวมทั้งหมด 5,614,551,908 100.00

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,504,991,318 62.43
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.32
  - นายอาลก โลเฮีย 10 0.00
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
*** 96,783,639 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
**** การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลก โลเฮีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวใน Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลก โลเฮียได้รับ

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Note: *96,783,639 shares are held by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL as the custodian of Canopus International Ltd.

Shareholding structure as on 29 March, 2019