ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บจ. อินโดรามา รีซอสเซส (1) 3,504,991,318 63.17%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 414,841,868 7.48%
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.88%
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 97,284,265 1.75%
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 66,197,949 1.19%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 60,078,410 1.08%
7 CIG PRIVATE LIMITED 51,703,090 0.93%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 35,120,276 0.63%
9 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED 34,179,961 0.62%
10 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 22,089,750 0.40%
11 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 22,089,750 0.40%
12 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 20,588,300 0.37%
13 ผู้ถือหุ้นอื่น 948,028,198 17.10%
  รวมทั้งหมด 5,548,098,399 100.00%

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,504,991,318 63.17
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.34
  - นายอาลก โลเฮีย 10 0.00
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
*** 95,820,039 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Note: *95,820,039 shares are held by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL as the custodian of Canopus International Ltd.