ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บจ. อินโดรามา รีซอสเซส (1) 3,504,991,318 62.43%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 406,422,500 7.24%
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.83%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 155,866,028 2.78%
5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 102,122,686 1.82%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 71,965,285 1.28%
7 CIG PRIVATE LIMITED 60,968,890 1.09%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 43,104,611 0.77%
9 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED  34,057,361 0.61%
10 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 24,147,600 0.43%
11 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 24,147,600 0.43%
12 กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล  20,507,000 0.37%
13 ผู้ถือหุ้นอื่น 895,345,765 15.92%
  รวมทั้งหมด 5,614,551,908 100.00%

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,504,991,318 62.43
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.32
  - นายอาลก โลเฮีย 10 0.00
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
*** 95,942,639 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Note: *95,942,639 shares are held by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL as the custodian of Canopus International Ltd.