ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บจ. อินโดรามา รีซอสเซส (1) 3,504,991,318 62.427
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 358,677,424 6.388
3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.825
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 162,726,901 2.898
5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 98,757,586 1.759
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 70,940,396 1.264
7 CIG PRIVATE LIMITED 51,017,990 0.909
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 35,737,557 0.637
9 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED 33,216,361 0.592
10 สำนักงานประกันสังคม 31,874,300 0.568
11 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 28,397,600 0.506
12 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 28,397,600 0.506
13 ผู้ถือหุ้นอื่น 938,911,611 16.721
  รวมทั้งหมด 5,614,551,908 100.00

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,504,991,318 62.43
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.32
  - นายอาลก โลเฮีย 10 0.00
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
*** 96,783,639 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Note: *96,783,639 shares are held by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL as the custodian of Canopus International Ltd.

Shareholding structure as on Dec 28, 2018