อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างซื้อสัตย์ ยุติธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำที่ขัดกับนโยบายนี้ถือว่าเป็นการทำผิดที่รุนแรง

ดาวน์โหลดภาษา
พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
ดาวน์โหลดภาษา
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต (CAC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดถือคุณค่าของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นการต่อต้านการทุจริตจึงเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในการที่จะส่งเสริมจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมขององค์กร เรายังมีความเชื่อมั่นว่าการนำโครงการสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะสามารถลดความเสี่ยงได้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ดำเนินการจัดทำการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 และ 2561 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เราจะยังคงรักษาและพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความมุ่งมั่นและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับแนวทางที่เรากำหนด

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้คำมั่นว่าจะส่งมอบลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุด โดยยึดถือหลักคุณธรรมทางธุรกิจต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ดาวน์โหลดภาษา

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของตลท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติงานโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทถือว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทในฐานะพลเมืองดีของสังคม

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในบริษัทในทุกลักษณะ โดยบริษัทตรหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเอกลักษณ์ซึ่งคำสัญอย่างยิ่งต่อบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

บริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความมุ่งมั่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำคัญต่อผลประกอบการทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และพนักงานทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการบาดเจ็บและโรคภัยต่างๆ โดยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมาตราฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยถูกรวมเข้ากับทุกขั้นตอนการทำงานของบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของโรคเอสที่มีต่อชุมชนทั่วโลก เราในคำมั่นว่าผู้ป่วยจะได้รับการปฎิบัติต่อด้วยความเอื้ออาทร ความเข้าใจ ปราศกาจการกีดกัน พร้อมด้วยมาตรการการป้องกันและการสนับสนุนทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อและเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดมาตราฐานด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหหมายของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

ดาวน์โหลดภาษา

เราเคารพในสิทธิต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราหวังว่าเราจะได้รับการเคารพในลักษณะเดียวกันในฐานะที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และความลับทางการค้า

ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเก็บของมูลภายในของบริษัทเป็นความลับ นอกเสียจากได้รับมอบหมายในการดำเนินงานของบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตราฐานด้านความปลอดภัย และคุณภาพสูงสุด โดยยึดถือหลักคุณธรรมทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นมาเป็นอันดับแรก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้าและเจ้าหนี้ที่มีจรรยาบรรณ บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินงานกับองค์กรที่ยึดในคุณค่าและแรงบันดาลใจแบบเดียวกัน

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ (โดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่) แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผ่านหัวหน้างานและเปิดเผยตนเอง

ดาวน์โหลดภาษา