นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
  • ประธานกรรมการ
เรายังได้รับการคัดเลือกให้เป็น สมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการยอมรับ ที่สำคัญ แสดงถึงความพยายามของเราในการพัฒนาด้านความยั่งยืน และเป็น ข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการขับเคลื่อน องค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมมีความยินดีที่จะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบถึงผลสำเร็จที่สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในปี 2560 และธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีความแข็งแกร่ง และหลากหลายมากกว่าที่เคย ทีมผู้บริหารได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการอย่างมีกลยุทธ์หลายโครงการ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและพัฒนานวัตกรรม ในขณะเดียวกันเรามีการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายภูมิศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของเรา เป็นไปตามเกณฑ์ ที่เข้มงวด สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว

ในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส นอกเหนือจากการมีผลการดำเนินงานและ ผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เรายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการยอมรับ ที่สำคัญ แสดงถึงความพยายามของเราในการพัฒนาด้านความยั่งยืน และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการขับเคลื่อน องค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

และเรายังมีการดำเนินการอื่นๆ ด้วยการลงทุนเพิ่มเติมในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด ที่ร้อยละ 85.61 นอกจากนี้เรายังพบว่า ลูกค้าของเราเต็มใจที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่ผู้อื่น เห็นได้จากคะแนนที่เราได้รับ สูงเกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุน ให้เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต

ในด้านพลังงาน อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อมั่นในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resources) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เริ่มนำพลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ มาใช้ที่โรงงาน บางแห่งของเรา เรามีการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในธุรกิจ เพราะเรา ตระหนักดีว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด และเราควรลดการพึ่งพา พลังงานจากคาร์บอนในกระบวนการผลิตของเรา

เรามีการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อบังคับที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุม Paris Climate Conference (COP 21) เรื่องการหาแนวทางในการพัฒนา ยุทธศาสตร์เพื่อลดจำนวนคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง เราได้กำหนดเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2020 ซึ่ง เป็นการขยายขอบเขตการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเรา นอกจากนี้ในประเด็นด้านสังคม เรามีการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการบูรณาการกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

ความสำเร็จและการยอมรับที่เราได้รับ แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างมุ่งมั่นของผู้บริหารและความทุ่มเทของพนักงานของเรา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการสร้างความสำเร็จและเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้สังคม เรามุ่งเน้น ที่กลยุทธ์ระยะยาวและความยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมผลกำไรและการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนพนักงานของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของเราเสมอมา

ผมอยากเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า เรามุ่งมั่นในการสร้างการ เติบโตอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ และส่งมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยมุ่ง เน้นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีให้แก่เรา

ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานของผมในคณะกรรมการบริษัท สำหรับ การให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพของเราที่ร่วมกันสร้างให้ปี 2560 เป็นปี แห่งเหตุการณ์สำคัญอย่างแท้จริง

ศรี ปรากาซ โลเฮีย

ประธานกรรมการบริษัท