นายอาลก โลเฮีย
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจุบันเรามีการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำใน กลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดทั่วโลก สำหรับเราความพึงพอใจ หมายถึง การไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนา ในขณะที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เรายังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ปี 2560 เป็นเป็นปีที่โดดเด่น และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีการ เข้าซื้อกิจการอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม อันเป็น ผลลัพธ์จากการลงทุนที่ผ่านมาภายใต้กลยุทธ์ที่ชัดเจน ประกอบกับ การดำเนินงานตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ความสำเร็จที่กล่าวมา รวมถึงการที่บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จากปี 2556-2560 และปี 2560 ยังเป็นปีที่บริษัทฯ มี EBITDA สูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา EBITDA ของ เราเติบโตขึ้นร้อยละ 20 อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีกำไรต่อหุ้นเติบโตขึ้นร้อย ละ 63 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เรายังคงยึดมั่นในคุณค่า ที่เรายึดถือมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวคือ การทำธุรกิจโดยคำนึงถึง หลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ รวมทั้งมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน ซึ่งเราได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวาง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในระยะยาวของเราผ่านตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนจากเงินทุน (ROCE) หรือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เรายังคงรักษาการเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลต่อปริมาณการผลิต EBITDA กำไร สุทธิและกำไรต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานของเรา เป็นบทพิสูจน์ของการดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสม และประโยชน์จากการมีโมเดลธุรกิจที่มีความหลากหลายและการกระจาย ความเสี่ยงที่ดี โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การสร้าง การบูรณาการในแนวดิ่งเพิ่มเติม การขยายตัวทางภูมิศาสตร์และการสร้าง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และยังคงเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การยอมรับด้านความยั่งยืน

ผมกล่าวเสมอว่า ความยั่งยืนยังคงเป็นความรับผิดชอบหลักสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและคุณค่าที่เรายึดมั่น การได้รับ คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และถูกจัดอันดับ ให้เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งเปรียบ เสมือนรางวัลที่มอบให้แก่ทุกคนในอินโดรามา เวนเจอร์สทั่วโลก แสดงให้ เห็นถึงความพยายามร่วมกันของทุกคน นอกจากนี้เรายังเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทในดัชนี DJSI ในตลาดประเทศเปิดใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเรายังภูมิใจที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ระดับโลก และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงานประจำปีด้านความ ยั่งยืนของ RobecoSAM (RobecoSAM’s Sustainability Yearbook) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรายงานที่มีชื่อเสียง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้าน ความยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก

การยอมรับด้านความยั่งยืนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและ ความทุ่มเทของบุคลากรของเราทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้าง ความยั่งยืน และความเชื่อมั่นในอนาคต ผ่านผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการกำกับดูแล กิจการ

เส้นทางสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า

ปัจจุบันเรามีการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำใน กลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดทั่วโลก สำหรับเราความพึงพอใจ หมายถึง การไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนา ในขณะที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เรายังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดลำดับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านโมเดลทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และการรักษาความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปรับตัวกับโอกาสที่เกิดขึ้นอย่ตู ลอดเวลา ทั้งภายในอันเป็นผลจากการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทภายในกลุ่ม และภายนอกจากการเข้าซื้อกิจการที่สร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้นให้แก่เรา

เราได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่เกินความสามารถของเราที่จะบรรลุ เป้าหมายนั้น ซึ่งประกอบด้วย การสร้างการเติบโตของ EBITDA เป็น 2 เท่า ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยใช้เงินทุนจำนวน 6 พันล้านเหรียญ สหรัฐ เพื่อลงทุนและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรายังคงมองหาโอกาสที่ เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดไป อันส่งผลต่อผลกำไรและอนาคตที่ยั่งยืน โดยนำทรัพยากรมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า อุตสาหกรรมตลอดทั้งวัฏจักรอุตสาหกรรมและความผันผวนของอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี

เราโชคดีที่มีทีมงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายถึงพนักงานของเราจำนวนกว่า 15,000 คน ใน 25 ประเทศทั่วโลกที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ ของเรา และเปี่ยมไปด้วยความสามารถในการนำพาอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การนำของกรรมการบริหาร อันได้แก่ คุณ ดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้า หน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจวัตถุดิบและ PET คุณอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเส้นใย และ คุณซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นผู้น􀄞ำที่บริหารธุรกิจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั่วโลก ทั้งในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ Necessities และกลุ่มธุรกิจ HVA

กลยุทธ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด

ในปี 2560 เรามีการดำเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตและเสริม ความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำในธุรกิจและตลาดหลัก ตลอดจนวางรากฐาน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งยกระดับ ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

การเข้าซื้อบริษัท Glanzstoff ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ชั้น นำในยุโรป ช่วยให้เราสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA ให้มีความกว้างมาก ยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมเส้นใยเรยอน นอกเหนือจากโพลีเอสเตอร์และไนลอน 6.6 นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำเสนอโซลูชั่นด้านเส้นใยชนิดพิเศษชั้นนำระดับ โลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นด้ายสำหรับหลังคารถยนต์ เส้นใยอคูสติกเพื่อ ดูดซับเสียงและสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

นอกจากนี้ เรายังแสวงหาโอกาสในการสร้างการเติบโตเพิ่มเติมในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ HVA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัท DuraFiber ในประเทศเม็กซิโกและฝรั่งเศส บริษัท DuraFiber เป็นผู้ผลิต สิ่งทอเทคนิคที่มีความแข็งแกร่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ สำหรับเสริมแรงยางรถยนต์และการใช้งานพิเศษอื่นๆ ชั้นนำระดับโลก การเข้า ซื้อกิจการนี้ ช่วยให้เราสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA เพิ่มเติม ส่งผลให้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ขึ้นแท่นเป็นพันธมิตรด้านเส้นใยสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์แถวหน้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเราในตลาดอเมริกา และยุโรป บริษัท Durafiber เป็นผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์เพียง รายเดียวในประเทศเม็กซิโกและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่ง เป็นบริษัทยางรถยนต์ระดับโลก นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการนี้ยังก่อให้เกิด การเกื้อหนุนกับการดำเนินงานของธุรกิจ PET ภายในประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ การขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมนี้ สอดคล้องกับหลักของเราในการ พัฒนาความใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มเติม โดยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั่วโลก เข้ามาใกล้กับลูกค้าและตลาดในท้องถิ่น

พัฒนาการอีกก้าวที่สำคัญในการสนับสนุนความยั่งยืน ได้แก่ โครงการขยาย การผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ที่โรงงานของเราในทวีปยุโรป ส่งผล ให้โรงงานร็อตเตอร์ดัม เป็นโรงงานที่มีการบูรณาการระหว่าง PET และ PTA ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทวีปยุโรป

เราได้เข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Artlant ซึ่งเป็นผู้ผลิต PTA รายใหญ่ใน ประเทศโปรตุเกส และสินทรัพย์ของบริษัท Artelia ซึ่งเป็นกิจการที่ให้ บริการด้านสาธารณูปโภค ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิต PTA ของ Artlant การเข้าซื้อกิจการนี้ ช่วยให้เราขยายธุรกิจของเราในทวีปยุโรป เพิ่มเติม นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับในด้านต้นทุนและการเกื้อหนุนด้าน การดำเนินงานกับเครือข่ายการดำเนินงานที่เรามีในทวีปอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าซื้อ Artlant ประกอบกับการขยายการผลิตของโรงงาน PTA ใน เมืองร็อตเตอร์ดัม ช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการตอบสนองการเติบโต ของความต้องการ PET และเส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ รวมทั้งสร้างความ เชื่อมั่นว่า เราจะมีวัตถุดิบเพียงพอ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัท Performance Fibers ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจ สิ่งทอโพลีเอสเตอร์สำหรับยางรถยนต์ในประเทศจีน ได้เริ่มขยายสายการผลิต ในปี 2560 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจ จีนที่มีการฟื้นตัวดีขึ้น และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในตลาดยางในรถยนต์ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน เมื่อสายการผลิตดังกล่าวเริ่มดำเนิน งานในช่วงต้นปี 2561 จะส่งผลให้บริษัท Performance Fibers เป็นผู้ผลิต สิ่งทอสำหรับยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตลอดจนเสริมสร้างให้ อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางข้างหน้า

โครงการต่างๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและมีกำหนดแล้วเสร็จใน ปี 2561 จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและผลกำไร ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน ก๊าซแครกเกอร์แบบ dual-feed ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังการผลิต 450,000 ตันต่อปี และโรงงานผลิต PTA ในประเทศโปรตุเกส กำลังการ ผลิต 700,000 ตันต่อปี รวมถึงในทวีปเอเชีย เรามีการขยายการผลิตเส้นใย ในกลุ่ม HVA สำหรับยานยนต์ ในประเทศจีน โครงการเหล่านี้จะช่วยเสริม ผลประกอบการของเราในปีนี้

ในปี 2560 เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในห่วงโซ่ คุณค่าโพลีเอสเตอร์ หลังจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประสบสถานการณ์กำลัง การผลิตส่วนเกิน ส่งผลให้กำไรของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและกำไรในอุตสาหกรรม ที่โดยปกติแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้บริโภคได้รับผลกระ ทบ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ผลิตหลายรายใน ตลาด รวมทั้งผู้ผลิตรายใหญ่บางราย ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับผู้ผลิต ทุกรายที่อยู่ในอุตสาหกรรม สถานการณ์ที่ยืดเยื้อนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ในการควบรวมบริษัทในอุตสาหกรรม และสร้างการ เติบโตเพิ่มเติมผ่านการกระจายตัวของรายได้ การขยายตัวทางภูมิศาสตร์และ การบูรณาการแบบย้อนกลับ

ผมมีมุมมองในเชิงบวกสำหรับปี 2561 เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ รวมถึง แนวโน้มแห่งอนาคต (mega trends) อาทิ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร โลก การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสังคมเมือง การเติบโตของธุรกิจค้าปลีก การเพิ่มความตระหนักในเรื่องสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ การส่งเสริมยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบา และการมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะผลักดันให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ ของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผมคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรมในช่วง 2-3 ปีถัด จากนี้ ซึ่งเป็นโอกาสในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม อินโดรามา เวนเจอร์ส มีพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมสำหรับการ เติบโตในอนาคต โดยมีการกระจายตัวของตลาดทั่วโลกและมีกระแสรายได้ที่ หลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกว่า จะยังคง เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 5-6 ต่อปี ในขณะที่ความต้องการเส้นใย ที่มีมูลค่าเพิ่ม จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 6-7 ต่อปี

อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

เราก้าวเข้าสู่ปี 2561 อย่างแข็งแกร่ง และยังคงมุ่งมั่นในการสร้างพัฒนาการ และรักษาเสถียรภาพ เราจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคหลักที่เรายัง ไม่มีการดำเนินธุรกิจ เราจะยังคงมองหาสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มโมเดลธุรกิจ ของเราที่จะช่วยพัฒนาให้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งดึงศักยภาพออก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจสร้างการเกื้อหนุนทางธุรกิจและการทำงาน ร่วมกันของบริษัทภายในกลุ่มเพิ่มเติม

เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยทำความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ สร้างคุณค่าที่แตกต่าง เรามุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือ หุ้น และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของเราผ่านสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานและทีมงานที่เรามี

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทาง ธุรกิจ ลูกค้า ธนาคาร พนักงาน และเหนือสิ่งอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนและอุทิศตนอย่างต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลให้ปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เราประสบความสำเร็จโดยไม่มีเงื่อนไข

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ