ความเป็นมาของโครงการ

SDG No. 12 Responsible Consumption and Production

ไอวีแอลยึดมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดี สะท้อนให้เห็นจากความมุ่งเน้นการดำเนินงานในประเด็นที่มีสารัตถภาพและตอบสนองต่อประเด็นทางสังคม เนื่องจากธุรกิจหลักของไอวีแอล คือ การผลิตเม็ดพลาสติก PET ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าการลดปริมาณของเสียประเภทพลาสติก PET ที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบเพื่อกำจัดและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านการริเริ่มการรีไซเคิลและการนำของเสียไปผ่านกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (The UN Sustainable Development Goals) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12)

PET เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นที่นิยมและถูกนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มน้ำอัดลม การบริโภคที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ทำให้ของเสียประเภทพลาสติก PET มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ลูกค้าของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ระดับโลก ก็เผชิญกับความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้วัสดุและเพิ่มการรีไซเคิล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาความท้าทายด้านทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและปริมาณของเสียที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความยั่งยืน เรามีการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบของวัฏจักรชีวิต ข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลของเสียประเภทพลาสติก PET ทั้งในด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี การจัดหาของเสียเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและตลาดของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ในปี 2554 บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินโครงการผลิตเกล็ดพลาสติก PET จากขวดพลาสติกใช้แล้ว การตัดสินใจของเราในครั้งนี้คำนึงถึงการเติบโตของปริมาณการใช้ PET ในอุตสาหกรรม โอกาสในการรีไซเคิล PET และความสนใจในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิลได้อย่างรวดเร็ว โครงการรีไซเคิล PET ได้รับการพัฒนาผ่านการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานแปรรูปพลาสติก PET เป็นเกล็ดพลาสติก 2 แห่งในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์และในเมือง Verdun ประเทศฝรั่งเศส และโรงงานผลิตเส้นใยรีไซเคิลในประเทศไอร์แลนด์ ขวดพลาสติก PET ใช้แล้วจะถูกเก็บรวบรวมผ่านเครือข่ายจัดหาขวด ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งยุโรป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในห่วงโซ่อุปทาน

โรงงานแปรรูปพลาสติก PET เป็นเกล็ดพลาสติกทั้ง 2 แห่งนั้นมีการแปรรูปขวดพลาสติก PET ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 70,000 ตันต่อปี เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตเส้นใยรีไซเคิลของเราในประเทศไอร์แลนด์ เกล็ดพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าวจะถูกนำไปผลิตทั้งเป็นวัสดุประเภทที่สามารถใช้สัมผัสอาหารและประเภทเส้นใย

โครงการนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ไอวีแอลสามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลและยังช่วยไอวีแอลในการบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีของเสียเป็นศูนย์จากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

โครงการรีไซเคิล PET ยังช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังช่วยขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับไอวีแอล นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โครงการนี้ยังช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีรีไซเคิล ทำให้สามารถถ่ายโอนเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังโรงงานอื่นๆของเรา ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ และเนื่องจากโรงงานของเราเป็นโรงงานรีไซเคิลที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในยุโรป จึงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันลดต้นทุนการผลิตและเป็นรากฐานที่สำคัญในกรเติบโตในธุรกืจรีไซเคิลอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณของเสียประเภทพลาสติก PET ที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบเพื่อกำจัด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ดังนั้นจึงช่วยประหยัดพลังงาน น้ำและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จึงมีส่วนช่วยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจ รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีการขยายโครงการรีไซเคิล PET โดยจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก นับเป็นพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลได้สร้างประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม / สังคม