นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
  • โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  • ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  • ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวน 2,994,932 หุ้น หรือ 0.053 %