นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

72 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
 • โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 • ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 • ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 • ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปัจจุบัน
  กรรมการ, NH Hotel Group S.A.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน 4,534,932 หุ้น หรือ 0.081 %