ดร.ศิริ การเจริญดี

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2553

การศึกษา
 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2005
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 6/2005
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2007 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/1995 Harvard Business School
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2542 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน,ม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2559 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
 • 2553 – ปัจจุบัน
  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2546 – ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา, บริษับริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2546 – ปัจจุบัน
  คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี -