นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

70 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา
 • M.A. (Economics), California State University, Northridge, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Financial Director รุ่นที่ 13/2004
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 20/2008
  • หลักสูตร Current Issue Seminar รุ่นที่ 1/2008
  • หลักสูตร Director Forum รุ่นที่ 1/2009
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 9/2010
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2010
  • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011
  • หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda รุ่นที่ 6/2018
 • หลักสูตร Certificate, Senior Executive Development Program รุ่นที่ 11 (2554) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2559 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ปัจจุบัน
  นายกสมาคม, สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • 2547 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี - (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 102,354 หุ้น หรือ 0.002%)