นายคณิต สีห์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2553

การศึกษา
 • MBA, Finance and Quantitative Method University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • หลักสูตร Global Leadership Development Program (GLDP) ปี 2004 International Centre for Leadership in Finance (ICLIF) ประเทศไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 9 ปี 2009 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16 ปี 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36 ปี 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2541 - ปัจจุบัน
  รองผู้จัดการใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • 2543 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน 300,000 หุ้น หรือ 0.005%