นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

66 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2554

การศึกษา
  • MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย
  • ทุน Fulbright (International Trade), University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 20 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

  • ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

89,659 หุ้น หรือ 0.002%