นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

68 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2554

การศึกษา
 • MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย
 • ทุน Fulbright (International Trade), University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ Glanzstoff Industries S.A.
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ International Textile Manufacturers Federation
 • 2563 - ปัจจุบัน
  Advisory Board โครงการวิจัย "BIOTEXFUTURE” ของ RWTH Aachen University และ Adidas AG
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

183,336 หุ้น หรือ 0.003%