นายมาริษ สมารัมภ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

77 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2553

การศึกษา
 • B.S.B.A. ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004
  • หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program รุ่นที่ 2/2006
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2008
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 4/2008
  • หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? (2008) Program
  • หลักสูตร Board’s Failure and How to Fix it Program
  • หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under the New SEC ACT (พฤษภาคม 2551) Program
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018
  • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2018
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 • 2548 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี -