ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของตลท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดาวน์โหลดภาษา
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

บริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา