กิจกรรม CSR หลัก คืออะไร

เป็นแนวทางและความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรที่มีการปฎิบัติทั่วโลก โดยมุ่งเน้นประเด็นทางสังคมและประเด็นระดับโลก เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและธุรกิจ

ทำไมบริษัทจึงต้องมีกิจกรรม CSR หลัก

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR หลักจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด