บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารขยะครั้งแรกในปี 2553 โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2556 ได้มีการขยายโครงการดังกล่าวและเปิดดำเนินงานธนาคารขยะแห่งที่ 2 ในจังหวัดระยองเช่นกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องมูลค่าของของเสียที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 535 คน สามารถลดปริมาณขยะได้ 66,617.90 กิโลกรัม สร้างรายได้ 165,337.38 บาท

ไอวีแอลริเริ่มโครงการอีโค่ คิดส์ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการธนาคารขยะ โดยพนักงานอาสาสมัครของเราได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการและจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะและจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เสริมจากการผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ตัวแทนจากชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่และไนส์คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนกรอกยายชาและศึกษาการทำเก้าอี้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน

ธนาคารขยะโรงเรียนวัดมุจลินท์ จังหวัดลพบุรี (ธนาคารขยะและร้านเครื่องเขียนไร้เงินสด)

โรงงานอินโดรามา เวนเจอร์สที่จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ได้สนับสนุนธนาคารขยะที่โรงเรียนวัดมุจลินท์ นับเป็นแห่งที่ 3 ในโครงการ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการรีไซเคิลและปลูกฝั่งการลดขยะ ความสำคัญของการคัดแยกขยะและวัสดุที่รีไซเคิลได้ และแนะนำวีธีสร้างรายได้จากความรู้นี้ให้กับนักเรียน อินโดรามา เวนเจอร์สได้สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์เพื่อริเริ่มโครงการดังกล่าว และมีพนักงานอาสาก่อสร้างระบบธนาคารขยะ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า พร้อมอบรมครูและนักเรียน โครงการนี้ดำเนินตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ 160 คนร่วมกับพนักงานอินโดรามา เวนเจอรส์อีก 6 คน ธนาคารไร้เงินสดแห่งแรกของบริษัทจะช่วยให้นักเรียนและคุณครูนำขยะมาแลกเป็นเครื่องเขียนได้อย่างง่ายดาย ในปี 2562 ธนาคารได้รับ PET ประมาณ 80 กิโลกรัม

การพัฒนาธนาคารขยะในจังหวัดระยอง

ทีม CSR จาก Indorama Ventures Petrochem (PET) ได้ไปอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 และได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงธนาคารขยะที่สภาพทรุดโทรมของโรงเรียน ทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์สได้เร่งการซ่อมในหลายจุด รวมทั้งต่อเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ทาสี และสร้างห้องใหม่เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในธนาคารมากขึ้น ปลูกฝั่งและสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะให้นักเรียนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

บริษัทฯให้การสนับสนุน:

  • สร้างกรงคัดแขกขยะและอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนเป็นประจำทุกปี
  • ผู้รับซื้อขยะ
เริ่มดำเนินการ ชื่อโรงเรียน จำนวนสมาชิก จำนวนขยะที่เก็บได้ (กิโล) รายได้ (บาท)
พฤศจิกายน 2553 หนองแฟบ 235 คน 58,031 กิโลกรัม 139,865 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2557 กรอกยายชา 300 คน 21,770 กิโลกรัม 43,113 บาท
19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดมุจรินทร์ 160 คน 80 กิโลกรัม 352 บาท