บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารขยะครั้งแรกในปี 2553 โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2556 ได้มีการขยายโครงการดังกล่าวและเปิดดำเนินงานธนาคารขยะแห่งที่ 2 ในจังหวัดระยองเช่นกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องมูลค่าของของเสียที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 535 คน สามารถลดปริมาณขยะได้ 66,617.90 กิโลกรัม สร้างรายได้ 165,337.38 บาท

ไอวีแอลริเริ่มโครงการอีโค่ คิดส์ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการธนาคารขยะ โดยพนักงานอาสาสมัครของเราได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการและจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะและจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เสริมจากการผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ตัวแทนจากชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่และไนส์คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนกรอกยายชาและศึกษาการทำเก้าอี้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน

บริษัทฯให้การสนับสนุน:

  • สร้างกรงคัดแขกขยะและอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนเป็นประจำทุกปี
  • ผู้รับซื้อขยะ
เริ่มดำเนินการ ชื่อโรงเรียน จำนวนสมาชิก จำนวนขยะที่เก็บได้ (กิโล) รายได้ (บาท)
พฤศจิกายน 2553 หนองแฟบ 235 คน 58,031 กิโลกรัม 139,865 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2557 กรอกยายชา 300 คน 21,770 กิโลกรัม 43,113 บาท