ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บจ. อินโดรามา รีซอสเซส1 3,634,991,318 64.742
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 463,918,047 8.263
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.825
4. SOUTHEAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 85,598,012 1.525
5. สำนักงานประกันสังคม 81,182,100 1.446
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 54,368,498 0.968
7. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 28,693,298 0.511
8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 27,747,300 0.494
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 26,751,800 0.476
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 22,363,200 0.398
11. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย 22,363,200 0.398
12. ผู้ถือหุ้นอื่น 895,669,871 15.954
  รวมทั้งหมด 5,614,551,908 100.00

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,634,991,318 64.74
  - นายอาลก โลเฮีย** 1,000,010 0.02
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited*** ร้อยละ 99.98
** การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลก โลเฮีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวในบริษัท Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลก โลเฮียได้รับ
*** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Shareholding structure as on Aug 31st, 2022