ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บจ. อินโดรามา รีซอสเซส1 3,504,991,318 62.427
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 388,273,294 6.915
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 270,905,264 4.825
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED. 89,202,645 1.589
5. สำนักงานประกันสังคม 81,182,100 1.446
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 75,270,900 1.341
7. Canopus International Limited1 55,000,000 0.980
8. STATE STREET EUROPE LIMITED. 54,708,328 0.974
9. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 32,008,907 0.570
10. วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 27,028,200 0.481
11. วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย 27,028,200 0.481
12. ผู้ถือหุ้นอื่น 1,008,952,752 17.970
  รวมทั้งหมด 5,614,551,908 100.00

หมายเหตุ:

(1)   กลุ่มตระกูลโลเฮีย จำนวนหุ้น ร้อยละ
  - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* 3,504,991,318 62.43
  - Canopus International Limited** 130,000,000*** 2.32
  - นายอาลก โลเฮีย**** 1,000,010 0.02
  - นายอานุช โลเฮีย 10 0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์
*** 75,000,000 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
**** การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลก โลเฮีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวใน Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลก โลเฮียได้รับ

ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)

Note: *75,000,000 shares are held by CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH. as the custodian of Canopus International Ltd.

Shareholding structure as on November 26th, 2021