บทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สและนักลงทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่

เป้าหมาย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักลงทุนในด้านกลยุทธ์ โมเดลทางธุรกิจ ตำแหน่งด้านการแข่งขันของธุรกิจและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นแก่นักวิเคราะห์และสื่อ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท แต่จะไม่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเหล่านั้น นักลงทุนสัมพันธ์ไม่เลือกเปิดเผยข้อมูลแต่จะให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่นักลงทุนทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่พยายามที่จะจัดการหรือมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่พยายามที่จะสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และหาข้อสรุปด้วยตนเอง

คำประกาศแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:

ข้อจำกัดในการซื้อขายก่อนและหลังการแจ้งข้อมูลภายในที่สำคัญ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางระดับโลก ดังนั้นแผนกนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ให้เหนือกว่ามาตรฐานข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เราจึงได้กำหนดให้ผู้บริหารในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และพนักงานทุกคน ไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามเป็นเวลา 30 วันก่อนการแจ้งข้อมูลภายในที่สำคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแผนกนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรงและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้เพื่อให้มีการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง ผู้บริหารในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และพนักงานทุกคน จะไม่ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หลังจากมีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวออกไปเป็นเวลาสองวัน (48 ชั่วโมง) หากมีการฝ่าฝืนใดๆ จะมีการดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม

ตัวอย่างข้อมูลที่อาจรวมอยู่ในประเภทของข้อมูลภายในที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินและการประกาศการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ สำหรับข้อมูลที่ไม่จัดอยู่ในขอบข่ายข้อมูลภายในสำคัญ อาจรวมถึงข้อมูลทางการตลาดทั่วไป การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

ริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและแนวปฏิบัติ