ปี 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2567
Investor Presentation
1st Quarter 2024 Financial Results with Script
1st Quarter 2024 Financial Results
Capital Markets Day 2024
Opportunity Day Q1, 2024
Results Briefing Q1/2024
บันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567
Capital Markets Day 2024