ปี 2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565
4th Quarter and Full Year 2022 Financial Results
Investor Presentation
3rd Quarter 2022 Financial Results
Investor Presentation
2nd Quarter 2022 Financial Results
Investor Presentation
1st Quarter 2022 Financial Results
Investor Presentation
Creating a Unique Surfactants Portfolio Connected by Chemistry
Investor Presentation
Vision 2030 at CMD 2022
Business Plan 2024 at CMD 2022
Investor Presentation
IVL to Expand Packaging Footprint into High Growth Vietnam Market
Opportunity Day FY, 2022
Results Briefing Q4/2022
Opportunity Day Q3, 2022
Analyst Meeting Q3/2022
Opportunity Day Q2, 2022
Analyst Meeting Q2/2022
Analyst Meeting Q1/2022
Mr. Aloke Lohia, Group CEO message at the AGM
Completion of Acquisition of Oxiteno
Capital Markets Day 2022