ปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
IVL Business Update Resilience Confirmed
IVL & Circular Economy Annual General Meeting with Script
IVL Business Update
Increased Liquidity and Extended Debt Repayments
1st Quarter 2020 Financial Results
1st Quarter 2020 Financial Results with Script
IVL Business Update
IVL announces PETValue, rPET Joint Venture with Coca-Cola in the Philippines
2019 Financial Results
A New Era of Growth and Value Creation : Capital Markets Day
IVL Concludes US$2 Billion Acquisition of Huntsman's Integrated EO & PO Assets
Opportunity Day Q1, 2020
Analyst Meeting Q1/2020
Opportunity Day Q4, 2019
IVL 4Q Earnings 2019
Capital Markets Day 2020