ปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2566
Investor Presentation
2nd Quarter 2023 Financial Results with script
2nd Quarter 2023 Financial Results
IOD Segment Knowledge Sharing Day
Investor Presentation
1st Quarter 2023 Financial Results with script
1st Quarter 2023 Financial Results
Investor Presentation
Capital Markets Day : Q&A Transcript
Reimagining Chemistry Together to Create a Better World: Capital Markets Day with script
Reimagining Chemistry Together to Create a Better World: Capital Markets Day
Opportunity Day Q2, 2023
Results Briefing Q2/2023
IOD Segment Knowledge Sharing Day
Opportunity Day Q1, 2023
Results Briefing Q1/2023
บันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566
Capital Markets Day 2023