ปี 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
Investor Presentation
Investor call with Finansia
3rd Quarter 2021 Financial Results with Script
3rd Quarter 2021 Financial Results
Investor Presentation
Acquisition of High Value Added Business in Americas – Oxiteno
2nd Quarter 2021 Financial Results with Script
2nd Quarter 2021 Financial Results
1st Quarter 2021 Financial Results with Script
1st Quarter 2021 Financial Results
Annual General Meeting with Script
Annual General Meeting
Investor Presentation
Investor Presentation January 2021
Renewed Confidence: Capital Markets Day with Script
Renewed Confidence: Capital Markets Day
Opportunity Day Q3, 2021
Analyst Meeting Q3/2021
Acquisition of High Value Added Business in Americas – Oxiteno
Opportunity Day Q2, 2021
Analyst Meeting Q2/2021
Opportunity Day Q1, 2021
Analyst Meeting Q1/2021
Capital Markets Day 2021