อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: AA- โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 10,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 – 5 และ 921.31936 บาท ต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 6
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 14 พฤษภาคม และ 14 กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 14 กันยายน 2567) ยกเว้นหุ้นกู้ชุดที่ 6 ซึ่งไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทาง
วันที่ออกหุ้นกู้: 14 มีนาคม 2567

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL273A 3 14 มีนาคม 2570 1,300 3.10% ไม่มี
2 IVL293A 5 14 มีนาคม 2572 2,800 3.48% ไม่มี
3 IVL313A 7 14 มีนาคม 2574 1,200 3.65% ไม่มี
4 IVL343A 10 14 มีนาคม 2577 1,100 3.90% ไม่มี
5 IVL363A 12 14 มีนาคม 2579 2,400 4.02% ไม่มี
6 IVL26DA 2.75 14 ธันวาคม 2569 1,200 3.00% ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: AA- โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 10,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)
วันที่ออกหุ้นกู้: 18 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL265A 3 18 พฤษภาคม 2569 2,950 3.00% ไม่มี
2 IVL285A 5 18 พฤษภาคม 2571 3,500 3.40% ไม่มี
3 IVL335A 10 18 พฤษภาคม 2576 1,550 3.89% ไม่มี
4 IVL355A 12 18 พฤษภาคม 2578 2,000 4.02% ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: AA- โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 12,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
วันที่ออกหุ้นกู้: 1 เมษายน 2565

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL274A 5 1 เมษายน 2570 4,300 2.66% ไม่มี
2 IVL294A 7 1 เมษายน 2572 2,700 3.24% ไม่มี
3 IVL324A 10 1 เมษายน 2575 5,000 3.65% ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: AA- โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 10,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: ทุก 3เดือน
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3: ทุก 6 เดือน
วันที่ออกหุ้นกู้: 3 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL26NA 5 3 พฤศจิกายน 2569 3,000 2.48% ไม่มี
2 IVL28NA 7 3 พฤศจิกายน 2571 2,000 3.00% ไม่มี
3 IVL325A 10.5 3 พฤษภาคม 2575 5,000 3.60% ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: AA- โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 9,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 27 พฤษภาคม และ 27 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
วันที่ออกหุ้นกู้: 27 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL25NA 5 27 พฤศจิกายน 2568 4,000 2.78% ไม่มี
2 IVL27NB 7 27 พฤศจิกายน 2570 1,990 3.15% ไม่มี
3 IVL30NA 10 27 พฤศจิกายน 2573 3,010 3.42% ไม่มี
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A/Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 15,000 ล้านบาท
ข้อมูลการเสนอขาย: เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาการเสนอขาย: 4-7 พฤศจิกายน 2562
วันที่ออกหุ้นกู้: 8 พฤศจิกายน 2562
อัตราดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว3
 • ปีที่ 1-5: 5.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 3.62%)
 • ปีที่ 6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.87%
 • ปีที่ 26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.62%
 • ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.62%

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2636-5696 หรือ 0-2230-1478
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2636-5696 หรือ 0-2230-1478

หมายเหตุ:

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกบริษัท
 2. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน (3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ (4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 3. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
 4. อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.38%
 5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ผู้ค้ำประกัน: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
อันดับเครดิต: ไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่
รูปแบบการเสนอขาย: Reg S Registered (Category 1)
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
อายุหุ้นกู้: 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย: 4.375% ต่อปี
วันที่ออกหุ้นกู้: 12 กันยายน 2562
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน: 12 กันยายน 2567
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 12 มีนาคม 2563)
จดทะเบียนใน: ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 17,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 8 มิถุนายน และ 8 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 8 ธันวาคม 2561)
วันที่ออกหุ้นกู้: 8 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL216A 3 8 มิถุนายน 2564 3,000 2.31% ไม่มี
2 IVL236B 5 8 มิถุนายน 2566 3,000 2.78% ไม่มี
3 IVL256A 7 8 มิถุนายน 2568 1,500 3.18% ไม่มี
4 IVL286A 10 8 มิถุนายน 2571 1,800 3.83% ไม่มี
5 IVL306A 12 8 มิถุนายน 2573 5,000 4.12% ไม่มี
6 IVL336A 15 8 มิถุนายน 2576 3,200 4.27% ไม่มี

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 2,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 16 พฤษภาคม และ 16 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
วันที่เสนอขาย: 14-15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ออกหุ้นกู้: 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL24NA 7 16 พฤศจิกายน 2567 300 2.92% ไม่มี
2 IVL27NA 10 16 พฤศจิกายน 2570 700 3.46% ไม่มี
3 IVL32NA 15 16 พฤศจิกายน 2575 1,000 3.90% ไม่มี

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 7,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)
วันที่เสนอขาย: 2-3 พฤษภาคม 2560
วันที่ออกหุ้นกู้: 4 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL205A 3 4 พฤษภาคม 2563 2,000 2.60% ไม่มี
2 IVL225A 5 4 4 พฤษภาคม 2565 500 3.24% ไม่มี
3 IVL245A 7 4 พฤษภาคม 2567 1,000 3.75% ไม่มี
4 IVL275A 10 4 พฤษภาคม 2570 2,000 4.11% ไม่มี
5 IVL295A 12 4 พฤษภาคม 2572 2,000 4.28% ไม่มี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 5,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 20 เมษายน และ 20 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 20 เมษายน 2560)
วันที่เสนอขาย: 17-19 ตุลาคม 2559
วันที่ออกหุ้นกู้: 20 ตุลาคม 2559

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL21OC 5 20 ตุลาคม 2564 300 2.88% ไม่มี
2 IVL26OA 10 20 ตุลาคม 2569 200 3.68% ไม่มี
3 IVL28OA 12 20 ตุลาคม 2571 2,200 4.10% ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 7 ปีของวันออกหุ้นกู้
4 IVL31OA 15 20 ตุลาคม 2574 2,300 4.39% ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีของวันออกหุ้นกู้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่: เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 1,150 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 9 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 9 มิถุนายน 2559)
วันที่เสนอขาย: 8 ธันวาคม 2558
วันที่ออกหุ้นกู้: 9 ธันวาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL25DA 10 9 ธันวาคม 2568 1,150 3.92% ไม่มี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: ไม่ได้บังคับให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เสนอขายให้แก่: เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 1,600 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 13 เมษายน และ 13 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 13 เมษายน 2559)
วันที่เสนอขาย: 12 ตุลาคม 2558
วันที่ออกหุ้นกู้: 13 ตุลาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ สัญลักษณ์ Thai BMA ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่อน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด
1 IVL22OA 7 13 ตุลาคม 2565 500 4.00% ไมมี
2 IVL25OA 10 13 ตุลาคม 2568 1,100 4.20% ไมมี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ผู้ออกหุ้นกู้: IVL Singapore Pte, Ltd.
ผู้ค้ำประกัน: Credit Guarantee and Investment Facility, ซึ่งเป็นกองทุน (Trust fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
อันดับความน่าเชื่อถือ: AA โดย สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส
จดทะเบียนใน: ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: 195 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
มูลค่าที่ตราไว้: 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 7 เมษายน 2559)
วันที่ออกหุ้นกู้: 7 ตุลาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ หมายเลข ISIN ระยะเวลา (ปี) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
1 SG6ZD5000001 10 7 ตุลาคม 2568 195 3.73%

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com

โอกาสการลงทุนแนวคิดใหม่ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัทที่อยู่ใน SET50

ผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรที่มีฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A+ โดย บจก. ทริสเรทติ้ง

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้3

อัตราดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1-5: 7.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 4.08%)
 • ปีที่ 6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.33%
 • ปีที่ 26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.08%
 • ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 7.08%

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด
โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด 5 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 6.19% ต่อปี 4.20% ต่อปี 3.19% ต่อปี 2.31% ต่อปี

แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างชำระสะสมยิ่งนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2552 - 2557 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2557) อยู่ระหว่าง 2.47% - 3.93% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557


สอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ
 2. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุนหรือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
 3. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้
 4. อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 2.92%
 5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th.

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม พร้อมกับการชำระหนี้คืนงวดแรกในวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท
จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ระยะเวลาการนำเสนอหนังสือชี้ชวนและการเปิดจองซื้อ: 25 – 26 มิถุนายน 2556 (วันออกหุ้นกู้ 27 มิถุนายน 2556)

เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,170,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 2,170,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 2,170,000,000 บาท

หุ้นกู้ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

 • ชุดที่ 1 IVL184A: อายุ 1-5 ปี 4.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 IVL206A: อายุ 1-7 ปี 4.70% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 IVL 236A : อายุ 1-10 ปี 5.10% ต่อปี

ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท
จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2555

เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

 • ชุดที่ 1 : อายุ 6 ปี 4.52% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 : อายุ 8 ปี 4.78% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 : อายุ 10 ปี 5.11% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 : อายุ 12 ปี 5.28% ต่อปี

เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,780,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 4,780,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 4,780,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol Issue Size Par (THB) Issue Rating TRIS Total Outstanding Value Coupon Type Term Issue Maturity Payment Date Lead U/W Registered Date
IVL18DA 780 1,000.00 A+ 780,000.00 Fixed 6 Yrs 14-Dec-12 14-Dec-18 14/6,14/12 BBL, BAY, TBANK 14-Dec-12
IVL20DA 880 1,000.00 A+ 880,000.00 Fixed 8 Yrs 14-Dec-12 14-Dec-20 14/6, 14/12 BBL, BAY, TBANK 14-Dec-12
IVL22DA 1,645 1,000.00 A+ 1,645,000.00 Fixed 10 Yrs 14-Dec-12 14-Dec-22 14/6, 14/12 BBL, BAY, TBANK 14-Dec-12
IVL24DA 1,475 1,000.00 A+ 1,475,000.00 Fixed 12 Yrs 14-Dec-12 14-Dec-24 14/6, 14/12 BBL, BAY, TBANK 14-Dec-12

ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-7777777 และติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibma.or.th

เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook) โดยทริสเรทติ้ง

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.45% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.20% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 5.10% ต่อปี, ปีที่ 4-7 : 5.60% ต่อปี, ปีที่ 8-10 : 6.00% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.73% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.09% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.52% ต่อปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 9,400,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol Issue Size Par (THB) Issue Rating TRIS Total Outstanding Value Coupon Type Issue Maturity Payment Date Lead U/W Registered Date
IVL174A 1,500 1,000.00 A+ 1,500,000.00 Fixed 5-Apr-12 5-Apr-17 5/4, 5/10 Kbank, Ktbank, SCB 5-Apr-12
IVL224A 1,250.5 1,000.00 A+ 1,250,500.00 Fixed 5-Apr-12 5-Apr-22 5/4, 5/10 Kbank, Ktbank, SCB 5-Apr-12
IVL174B 2,500 1,000.00 A+ 2,500,000.00 Fixed 5-Apr-12 5-Apr-17 5/4, 5/10 Kbank, Ktbank, SCB 5-Apr-12
IVL194A 1,500 1,000.00 A+ 1,500,000.00 Fixed 5-Apr-12 5-Apr-19 5/4, 5/10 Kbank, Ktbank, SCB 5-Apr-12
IVL224B 2,650 1,000.00 A+ 2,649,500.00 Fixed 5-Apr-12 5-Apr-22 5/4, 5/10 Kbank, Ktbank, SCB 5-Apr-12

เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook) โดยทริสเรทติ้ง

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.50% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.05% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 4.75% ต่อปี, ปีที่ 5-7 : 5.50% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 5.00% ต่อปี, ปีที่ 5-8 : 5.50% ต่อปี, ปีที่ 9-10 : 6.00% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.70% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.04% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 6: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.35% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำแต่ละชุด 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท จำนวนที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000,000 บาท มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 4,780,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol Issue Size Par (THB) Issue Rating TRIS Total Outstanding Value Coupon Type Coupon Rate (%) Term Issue Maturity Payment Date Lead U/W Registered Date
IVL16OA
210,000,000
1,000.00
A+
210,000,000.00
Fixed
4.5
5.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-16
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL18OA
98,000,000
1,000.00
A+
98,000,000.00
Fixed
4.75
7.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-18
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL21OA
37,000,000
1,000.00
A+
37,000,000.00
Fixed 5
10.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-21
19/4,19/10
BBL
19-Oct-11
IVL16OB
2,690,000,000
1,000.00
A+
2,690,000,000.00
Fixed 4.7
5.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-16
19/4,19/10
SCBT , BBL
19-Oct-11
IVL18OB
1,302,000,000
1,000.00
A+
1,302,000,000.00
Fixed 5.04
7.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-18
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL21OB
3,163,000,000
1,000.00
A+
1,302,000,000.00
Fixed 5.35
10.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-21
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11

Source: http://www.thaibma.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th