ล้านบาท Q1 Q2 Q3 Q4
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 3.31 3.24 3.68 3.48
รายได้จากการขาย 92,024 75,010 81,019 83,460
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 6,066 6,431 8,124 8,804
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1) กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) 9,502 9,722 7,842 7,780

Note

(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
ล้านบาท Q1 Q2 Q3 Q4
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 2.97 3.15 3.35 2.90
รายได้จากการขาย 95,810 92,557 86,817 77,509
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 8,393 8,616 6,419 5,486
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1) กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) 9,604 11,419 8,593 5,986

Note

(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
ล้านบาท Q1 Q2 Q3 Q4
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 2.33 2.55 2.73 2.82
รายได้จากการขาย 76,143 83,591 96,001 91,436
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 10,863 12,688 15,641 7,937
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1) กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) 10,290 12,394 13,447 10,458

Note

(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
ล้านบาท Q1 Q2 Q3 Q4
Production (mMT) 2.19 2.22 2.39 2.31
รายได้จากการขาย 71,650 71,661 72,605 70,417
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 9,022 7,399 10,023 8,904
ข้อมูลทางการเงินหลัก
Core กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (1) 7,681 8,189 9,772 8,435

Note

(1) Reported กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) less inventory gain/(loss)
ล้านบาท Q1 Q2 Q3 Q4
Production (mMT) 1.76 2.32 2.38 2.27
รายได้จากการขาย 57,164 66,730 65,436 65,289
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 4,357 8,389 7,416 7,464
ข้อมูลทางการเงินหลัก
Core กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (1) 4,804 7,750 7,561 7,251

Note

(1) Reported กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) less inventory gain/(loss)
ล้านบาท Q1(R) Q2(R) Q3(R) Q4(R)
Production (mMT) 1.627 1.815 1.802 1.781
รายได้จากการขาย 53,660 61,225 62,334 57,479
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 3,693 7,200 4,503 4,009
ข้อมูลทางการเงินหลัก
Core กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (1) 4,761 6,212 5,911 5,073

Note

(1) Reported กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) less inventory gain/(loss)
Performance Highlight
  • Production (mMT)
  • Revenue from Sale of Goods
  • EBITDA
  • Core EBITDA