ล้านบาท 2553 2554 2555 2556
(ปรับปรุง)
2557
(ปรับปรุง)
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 3.186 4.361 5.255 5.804 6.249 7.024 8.729 9.103 10.419 12.340 13.72 14.72 14.65 13.91
รายได้จากการขาย 96,858 186,096 210,729 229,120 243,907 234,698 254,620 286,332 347,171 352,692 331,513 468,108 656,266 541,458
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after Tax & NCI)
10,414 15,557 2,740 1,523 1,675 6,609 16,197 20,883 26,465 5,252 2,414 26,288 31,006 (10,798)
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1) (3) กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA )
12,599 16,894 14,341 14,683 18,458 21,958 27,366 34,077 46,589 35,603 35,161 55,763 79,872 44,686
กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (Core EBIT) (3) 9,128 12,118 7,622 7,842 10,560 12,633 16,304 21,969 32,320 18,568 14,692 34,027 54,153 16,995
(2) (3) กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Core Net Profit after Tax & NCI)
6,784 9,329 1,438 1,709 3,841 6,156 9,653 15,576 25,488 12,002 7,987 21,887 34,561 2,332

ข้อสังเกต:

(1) กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปรับปรุงด้วยรายการพิเศษค่าใช้จ่าย/(รายได้)สุทธิ และรายการขาดทุน/(กำไร)จากสินค้าคงเหลือ
(2) กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ รายการพิเศษ และภาษีเงินได้จากกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
(3) ข้อมูลสำคัญทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ สำหรับ Lake Charles cracker, Louisiana Ethylene Cracker (IVOL) ซึ่งไม่มีการดำเนินงานในระหว่างปี 2563 และส่วนใหญ่ของปี 2564 โดยปรับปรุงรายการทุกปีจนถึงปี 2564 ดังนั้นเพื่อให้การประเมินและวิเคราะห์สินทรัพย์การดำเนินงานของบริษัทมีความเป็นธรรม ทีมผู้บริหารจึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะปรับปรุงกำไรขาดทุนของ IVOL แสดงเป็นรายการพิเศษใต้ EBITDA โดยได้ทำการปรับปรุงย้อนหลังสำหรับงวดที่ผ่านมา
Performance Highlight