ล้านบาท 2552 2553 2554 2555 2556
(ปรับปรุง)
2557
(ปรับปรุง)
2558 2559 2560 2561 2562 2563
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 2.933 3.186 4.361 5.255 5.804 6.249 7.024 8.729 9.103 10.419 12.340 13.72
รายได้จากการขาย 79,994 96,858 186,096 210,729 229,120 243,907 234,698 254,620 286,332 347,171 352,692 331,513
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
11,105 13,778 17,121 14,409 14,038 15,959 19,405 27,627 35,349 47,129 28,914 29,424
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (EBIT) 7,948 10,307 12,345 7,691 7,196 8,061 10,080 16,565 23,240 32,860 11,879 8,955
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after Tax & NCI)
4,823 10,414 15,557 2,740 1,523 1,675 6,609 16,197 20,883 26,465 5,252 2,414
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA )
10,247 12,599 16,894 14,341 14,683 18,458 21,958 27,366 34,077 46,589 35,603 34,847
กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (Core EBIT) 7,090 9,128 12,118 7,622 7,842 10,560 12,633 16,304 21,969 32,320 18,568 14,378
(2)กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Core Net Profit after Tax & NCI)
3,755 6,784 9,329 1,438 1,709 3,841 6,156 9,653 15,576 25,488 12,002 6,430

ข้อสังเกต:

(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
(2) กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ รายการพิเศษ และภาษีเงินได้จากกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
Performance Highlight