ข้อมูลล่าสุด Excel PDF
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย:บาท)
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
การวิเคราะห์ตามกลุ่มธุรกิจ (หน่วย:บาท)
การวิเคราะห์ตามกลุ่มธุรกิจ (หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
ประวัติการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551
ข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งของบริษัทฯ
รายละเอียดหนี้สินของบริษัท
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (1)    
2562 Guidance Update
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
Note
(1) ท่านสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอรับข้อมูลส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม (Industry Spread) และข้อมูลอุปทานและอุปสงค์

เงื่อนไข: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอนี้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และรายงานประจำปี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน