ข้อมูลล่าสุด Excel PDF
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย:บาท)
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
ประวัติการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551
รายละเอียดหนี้สินของบริษัท