1. นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั่วโลก (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “ไอวีแอล”) เรามุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้” ระบุถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ communications@indorama.net

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวมรวมและวิธีใช้

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์: เมื่อท่านป้อนข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล ประเทศที่พำนักอาศัย บริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน ประเภทอุตสาหกรรมหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคำถาม (ที่ท่านมี) บนหน้า ‘ติดต่อเรา’ จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราตอบคำถามทั่วไป/คำถามธุรกิจที่ท่านได้สอบถามสำหรับท่านเองหรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่ ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทางโทรศัพท์ เราจะจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของท่านด้วย.
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บสำหรับการสมัครขอรับบริการ: เมื่อท่านให้ข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมลหรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนเพื่อสมัครขอรับบริการหรือใช้บริการของศูนย์สมาชิกของไอวีแอล ทางศูนย์สมาชิกจะจัดเก็บความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่าน (ผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์) และความสนใจ (อาทิ การสมัครรับจดหมายข่าว เนื้อหาการเป็นผู้นำทางความคิด และ/หรือสื่อการตลาด) จากสิ่งที่คุณสมัครใช้งานหรือไม่สมัครใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในรูปแบบคุกกี้: เราใช้คุกกี้และเว็บบีคอนในการเก็บข้อมูลว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ท่านเข้าไปอ่านบนเว็บไซต์ของไอวีแอล ระยะเวลาที่ท่านใช้สำหรับแต่ละส่วน เนื้อหาใดที่ท่านคลิก ตลอดจนเลขที่อยู่ไอพีของท่าน หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา คลิ้ก นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับคุกกี้.

ไอวีแอลประมวลข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (ยกตัวอย่างเช่นการคัดกรองประวัติของผู้สมัครงานเป้าหมาย การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ที่มีความคำถามทั่วไป / ทางธุรกิจ และการยกระดับประสบการณ์ใช้งาน)

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครรับหรือเข้าร่วมการรับบริการจดหมายข่าว เนื้อหาการเป็นผู้นำทางความคิด และ/หรือสื่อการตลาดหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหลี่กเลี่ยงตัวเลือกเหล่านี้ด้วยการกดลิงก์ ‘ยกเลิกการขอรับบริการ’ ที่ฝังตัวอยู่ในอีเมล เราจะปฏิบัติตามความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่าน

3. ความปลอดภัย

ไอวีแอลมีมาตรการป้องกันทางด้านเทคนิคและองค์กรอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานของวงการ ตลอดจนมีระบบที่ล้ำสมัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ระบบป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย ระบบป้องกันข้อมูลถูกทำลาย รวมถึงระบบป้องกันการประมวลหรือเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องลักษณะตามธรรมชาติของข้อมูลและจัดการความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกเปิดโปงไม่ว่าจะเพราะการกระทำของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือธรรมชาติ

มาตรการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัยจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะอนุญาตให้เฉพาะพนักงานไอวีแอลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเข้าถึงเท่านั้น อาทิ เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตอบคำถามหรือตอบสนองต่อคำขอของท่าน
 • การดำเนินการตามมาตรการไม่ว่าจะในเชิงกายภาพ อิเล็คทรอนิกส์ บริหาร เทคนิคและกระบวนการสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง ดัดแปลง เปิดเผยหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม
 • พนักงานไอวีแอลที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด
 • ท่านต้องให้ความสำคัญต่อการปกป้องรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของท่านหรือป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตรหัสผ่าน หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลงชื่อออกจากการใช้งานแล้วทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง (ผู้รับหรือประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล)

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไอวีแอลเก็บรวบรวมจากท่านนั้นจะจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่งหรือมากกว่านั้น ณ ที่ตั้งของบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามารถนี้จะไม่ใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่อย่างใดยกเว้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์หรือดึงข้อมูลออกจากระบบเท่านั้น ในบางกรณี ไอวีแอลอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามตอบคำถามของท่านหรือสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อาทิ การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือการอำนวยความสะดวกในการการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อการคัดกรองและสัมภาษณ์ ท่านสามารถขอข้อมูลรายชื่อคู่ค้าบุคคลที่สามรายใดที่เป็นพันธมิตรกับไอวีแอลได้ผ่านอีเมล communications@indorama.net
 • เราอาจส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้กำกับดูแล รัฐบาลกลาง/รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
 • เราอาจพิจารณาทำธุรกรรมองค์กร อาทิ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับองค์กร การขายสินทรัพย์หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ เราอาจโอนข้อมูลหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการประเมินหรือดำเนินธุรกรรมนั้น หากเราขายกิจการหรือสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนให้บุคคลที่สามที่มีบทบาทในการทำธุรกรรม

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • อินโดรามา เวนเจอร์สมีบริษัทย่อยอยู่ในหลายประเทศและได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในด้วย ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทของเรา
 • เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ หรือด้วยบริการด้านบริหารจัดการที่อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
 • เราจะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาทั้งหมดอย่างเพียงพอ (ตามที่ระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด) และ/หรือจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
 • ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเขตอำนาจของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะโอนไปยังประเทศที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอหรือเราจะดูแลให้มีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมเท่านั้น

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสำหรับตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้นหรือสำหรับดำเนินการตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างสมเหตุสมผล อาทิ จนกว่าสัญญากับลูกค้าที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่จะสิ้นสุดลงหรือหลังจากที่เราได้ตอบคำถามของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพ้นระยะเวลาอันสมเหตุสมผลแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบออกจากระบบของไอวีแอลทั้งหมด ในกรณีที่ไม่อาจลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของบุคคลนิรนามและเข้ารหัสเพื่อป้องกันมิให้มีการเปิดเผยตัวตนของท่าน

7. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะ:

 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลของไอวีแอล
 • ขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้อินโดรามา เวนเจอร์สจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • คัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีโครงสร้างเรียบเรียงเป็นระเบียบแบบที่ใช้แพร่หลายทั่วไปและใช้เครื่องอ่านได้
 • ร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล
 • เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ได้เมื่อใดก็ตาม

หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อหาเราที่ communications@indorama.net

8. ลิงค์เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ที่อาจเชื่อมต่อท่านไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ดังนั้น ท่านพึงระมังระวังการใช้ลิงก์ดังกล่าวเนื่องจากอินโดรามา เวนเจอร์สมิได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น

9. ผู้เยาว์

โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมทางธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส (รวมถึงการรับสมัครพนักงาน) มิได้พุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ หากท่านเป็นผู้เยาว์ในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก่อนที่จะติดต่อเรา

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หากเราปรับปรุงนโยบายนี้ในอนาคต เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านหมั่นมาอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ communications@indorama.net