บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” ในปี 2556 - 2557 สำหรับหลักเกณฑ์ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พิจารณาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่แสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตจากการปรับใช้นโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ รางวัลดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

การรักษาระดับการกำกับดูแลกิจการด้วยมาตรฐานระดับสูงและความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หัวใจสำคัญของปรัชญาการดำเนินงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการด้วยมาตรฐานระดับสูงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มั่นใจว่า การบริหารกิจการมีความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในระดับสากลนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีการบังคับใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมด พนักงานทุกคนและหน่วยงานของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ตั้งธุรกิจของเราที่มีการดำเนินการอยู่ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของเราในการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังพนักงานทุกคนและหน่วยงานทั่วโลก ประเด็นสำคัญในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นและสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาจากบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอให้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานทั่วไปของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านงบการเงินและผลการดำเนินงานในวันเดียวกันที่มีการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผยข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท รายงานการวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย จะได้รับการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายใน โดยเปิดเผยนโยบายนี้ไว้อย่างชัดเจน ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานของบริษัทย่อยทุกแห่ง สำหรับจรรยาบรรณนั้น ห้ามมิให้พนักงานทำการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ใดๆของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก