บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการสะท้อนถึงการนำค่านิยมของเราไปปฏิบัติ ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวของเรา และจะการนำการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ในอินโดรามา เวนเจอร์ส

ดาวน์โหลดภาษา

Remark: Responsible Sourcing Policy, May 2022 version (formerly known as Supplier Code of Conduct) is available here.