ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR Strategy

เราตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่อยู่ร่วมในแต่ละสังคม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่ชุมชนที่เรามีการดำเนินงาน โดยส่งมอบคุณค่าทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด 794.29 KB
โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เป้าหมาย เพื่อให้บริษัทคงไว้ซึ่งความยั่งยืน
จุดประสงค์ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และได้รับอนุญาให้ดำเนินธุรกิจ
ประเด็นหลัก CSR

การศึกษา

 • ส่งเสริมการศึกษาระบบ STEM และลงทุน เพื่อแรงงานในอนาคต
 • กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมการรีไซเคิล

สุขภาพ

 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
 • ฟื้นฟูการใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อม

 • สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
 • ลดผลกระทบต่างๆจากการดําเนินธุรกิจของเรา

ผลงานสำคัญของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล PET

เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล เราได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ ไอวีแอล ในการจัดหาถังขยะและส่งเสริมการแยกขยะ พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกวัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังการ ใช้งานและวิธีการกําจัด เพื่อประเมินผลกระทบของการให้การศึกษาเรื่องการรีไซเคิลของเราต่อสังคมและประเทศ

ในปี 2563 โครงการของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อสังคมดังนี้:

นักเรียน
การอบรมแบบชั้นเรียน
ครู
จำนวนชั่วโมงที่อบรม
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (ครั้ง)
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับเชิญไปพูดเรื่องการรีไซเคิล
จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ
บทความเกี่ยวกับการรีไซเคิล
การอบรมเสมือนจริง
จำนวนดาวน์โหลดสื่อความรู้รีไซเคิล
จำนวนดาวน์โหลดวีดิทัศน์รีไซเคิล
ถัง
มอบถังขยะถัง
ตัว
บริจาคเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวด PET
คณะที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิล
จำนวนขวด PET ที่เก็บได้จากโครงการทั่วโลก
kg
จำนวนขวด PET ที่เก็บสู่กระบวนการรีไซเคิล

ความรู้เรื่องการรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ไอวีเอล เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางต่อชุมชนที่เราดำเนินงาน และยังคงสร้างคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราวางกลยุทธ์ทั้งกลุ่มเพื่อพลเมืองในองค์กรและการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและรักษาใบอนุญาตทางสังคมในการดำเนินงาน

การสนับสนุนเพื่อสังคม

250,528 เหรียญสหรัฐ
สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้
73,118 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทั้งหมด

กิจกรรม CSR

33,607 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน เข้าร่วมในช่วงเวลาทำงาน
696,748 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเวลาทำงาน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุนโควิด 19 และมูลนิธิไอวีแอล

ผลลัพธ์

การศึกษา
 • จำนวนทั้งสิ้น 27,906 คน ที่ได้รับการอบรมเรื่องการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะ
 • จำนวนการดาวน์โหลดเอกสารสื่อความรู้เรื่องงรีไซเคิลทั้งสิ้น 725 ครั้ง
 • 9 องค์กรจากทั้งภาคเอกชน องค์กรและภาครัฐ ได้รับการฝึกอบรม
 • เสื้อที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจำนวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภายนอก
 • 4 โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย
ความเป็นอยู่ที่ดี
 • มากกว่า 300 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพของคนในชุมชนท้องที่
 • 10 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 13 โครงการ ที่สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเด็ก
 • 44 โครงการ ที่จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับคนในชุมชนท้องที่ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
สิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์)
 • 28 องค์กร/คู่ค้าทางธุรกิจ ที่ร่วมส่งเสริมการรีไซเคิล PET
 • ปริมาณขวด PET 9,434 กิโลกรัม กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
 • สามารถลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยครอบคลุมในด้านการศึกษา สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม