ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR Strategy

เราตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่อยู่ร่วมในแต่ละสังคม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่ชุมชนที่เรามีการดำเนินงาน โดยส่งมอบคุณค่าทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด 794.29 KB
โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เป้าหมาย เพื่อให้บริษัทคงไว้ซึ่งความยั่งยืน
จุดประสงค์ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และได้รับอนุญาให้ดำเนินธุรกิจ
ประเด็นหลัก CSR

การศึกษา

  • ส่งเสริมการศึกษาระบบ STEM และลงทุน เพื่อแรงงานในอนาคต
  • กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมการรีไซเคิล

สุขภาพ

  • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
  • ฟื้นฟูการใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อม

  • สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
  • ลดผลกระทบต่างๆจากการดําเนินธุรกิจของเรา

Performance Highlight

เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล เราได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ IVL ในการจัดหาถังขยะและส่งเสริมการแยกขยะ พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกวัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังการ ใช้งานและวิธีการกําจัด เพื่อประเมินผลกระทบของการให้การศึกษาเรื่องการรีไซเคิลของเราต่อสังคมและประเทศ

ในปี 2562 โครงการของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อสังคมดังนี้:

นักเรียน
ครู
แห่ง
ไปสอนที่โรงเรียน
ชั่วโมงที่ให้ความรู้
คน
ที่ได้รับความรู้
จังหวัด
จำนวนดาวน์โหลด เอกสารรีไซเคิล
จำนวนดาวน์โหลด วีดิทัศน์รีไซเคิล
นิทรรศการให้ความรู้
การบรรยาย เรื่องการรีไซเคิล
บทความเกี่ยวกับ การรีไซเคิล
*
คณะที่เข้ามาเยี่ยมชม โรงงานรีไซเคิล
ถัง
มอบถังขยะถัง
ตัว
บริจาคเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวด PET
จำนวนขวด PET ที่เก็บได้จากโครงการทั่วโลก
** kg
จำนวนขวด PET ที่เก็บสู่กระบวนการรีไซเคิล

* คณะที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จังหวัดนครปฐม

** เฉพาะจำนวนขวดที่กลับเข้าโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จังหวัดนครปฐม

ความรู้เรื่องการรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและมุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท และชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

USD 153,140
Total in-kind of giving
USD 82,360
Total management Overheads

กิจกรรมเพื่อสังคม

60,960 Hours
Volunteered during paid Working hours by employees
USD 1,142,800
Estimated cost of employees volunteered during paid working hours

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

การศึกษา (โครงการรีไซเคิล)
26 โรงเรียน, นักเรียน 13,149 คน, ครู 163 คน * คนในชุมชน 560 คน, บริจาคเสื้อรีไซเคิลที่ท้าจากขวด PET 3,852 ตัว
สุขภาพ (การเข้าถึงด้านสุขภาพ)
594 คน (ได้รับการตรวจรางกาย,การดูแลพน. การเดินทางไปโรงพยาบาลฟรี), 114 ที่เข้ารับการผ่าตัดปากแหว่างเพดานโหว่ (ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไอวีแอล)
สิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์)
สิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์), ศูนย์สิ่งแวดล้อม ริมชายเลน สหรัฐอเมริกา, อุทยานแห่งชาติทะเลวาดเดน, เดนมาร์ก ,สปอนเซอร์สวนสัตว์ แอชโบโรสหรัฐอเมริกา, พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการปล่อยปลา, อนุรักษ์ป่าด้วยการดูแลเพื่อนและปลูกต้นไม้ในบริเวณ, เก็บขยะได้ 400 กิโลกรันจากการทําความสะอาดแหล่งน้ํา

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยครอบคลุมในด้านการศึกษา สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม