ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล PET

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานกิจกรรมด้าน CSR

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างการดำเนินการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีเอลปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการดำเนินงาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม (Shared Value for society) เพื่อยกระดับกิจกรรม CSR และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถจัดการกับความท้าทายทางสังคม ผ่านความเชี่ยวชาญขององค์กร และมีความคิดริเริ่มที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

กรอบการดำเนินงานด้าน CSR ของไอวีเอล มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมทั้งต่อสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 5 ด้านต่อไปนี้

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Recycling Education

Recycling Education

To raise public awareness of plastic waste management and recycling, we collaborated with the IVL foundation to provide bin and encourage waste separation, Consumer behaviour was measured to see changes after use and disposal methods in order to evaluate the impact of our recycling education to society.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานสำคัญของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล PET

เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล เราได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ ไอวีแอล ในการจัดหาถังขยะและส่งเสริมการแยกขยะ พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกวัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังการ ใช้งานและวิธีการกําจัด เพื่อประเมินผลกระทบของการให้การศึกษาเรื่องการรีไซเคิลของเราต่อสังคมและประเทศ

ในปี 2565 โครงการของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อสังคมดังนี้:

จำนวนคนที่ได้รับความรู้
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนครู
บุคคลทั่วไปและคนในชุมชน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวนชั่วโมงสอนที่อบรม
การอบรมแบบชั้นเรียน
การอบรมเสมือนจริง
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (ครั้ง)
บทความเกี่ยวกับการรีไซเคิล
Number of PET recycled and circular gifts/souvenirs
times
จำนวนดาวน์โหลดสื่อความรู้รีไซเคิล
จำนวนดาวน์โหลดวีดิทัศน์รีไซเคิล
tons
จำนวนขวด PET ที่เก็บสู่กระบวนการรีไซเคิล
จำนวนขวด PET ที่เก็บได้จากโครงการทั่วโลก

CSR Performance

ที่ไอวีเอล เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางต่อชุมชนที่เราดำเนินงาน และยังคงสร้างคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราวางกลยุทธ์ทั้งกลุ่มเพื่อพลเมืองในองค์กรและการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและรักษาใบอนุญาตทางสังคมในการดำเนินงาน

การสนับสนุนเพื่อสังคม

200,981 เหรียญสหรัฐ
สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้
46,392 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทั้งหมด

กิจกรรม CSR

9,493 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน เข้าร่วมในช่วงเวลาทำงาน
210,969 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเวลาทำงาน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุนโควิด 19 และมูลนิธิไอวีแอล

ผลลัพธ์

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล ในปี 2564
  • 2,751 คน เข้าร่วมการอบรม
  • 28 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ
  • ขยายการฝึกอบรมไปใน 3 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา
ความเป็นอยู่ที่ดี
  • มากกว่า 260 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี และสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น
  • 18 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
  • 10 กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจในเด็ก
  • 28 โครงการที่ช่วยสนุบสนุนและจัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับคนในชุมชน
สิ่งแวดล้อม
  • 24 องค์กร ร่วมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการรีไซเคิล
  • 15 โครงการ ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม
  • สามารถรวบรวมขวด PET หลังการบริโภคได้กว่า 18.8 ตัน ผ่านโครงกา CSR
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28.95 ตัน จากการรีไซเคิล PET

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไอวีเอล ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในฐานะบริษัทและชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมในด้าน การสร้างการตระหนักรู้ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม