คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคม รวมทั้งประเมินผลกระทบของนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำ โรงงานหรือหน่วยธุรกิจแต่ละแห่งมีหน้าที่จัดทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานและชุมชนให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอล คณะทำงานในแต่ละพื้นที่มีหน้าที่ประสานการดำเนินกิจกรรมกับพนักงาน ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะตรวจสอบและประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกไตรมาสและมีการเปรียบเทียบภายในกลุ่มจากฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อช่วยให้คณะทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานของกลุ่มอื่น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 • Oversee the creation, communication and implementation of its Group-wide Corporate Social Responsibility Policy, associated frame works, processes and practices of the Company;
 • Recommend to the Sustainability and Risk Management Committee from time to time on various issues related to implementation of CSR activities;
 • Promote group-wide CSR activities;
 • Provide guidance and recommendation to Local CSR Working Group to ensure that the CSR activities undertaken are aligned to the Group-wide Corporate Social Responsibility Policy and the overall sustainability objec tives;
 • Ensure the adequacy and effectiveness of the Company’s internal controls and systems in relation to CSR;
 • Monitor, report progress and outcome of various CSR activities at corpo rate level and unit level and make appropriate disclosure on a periodic basis;
 • Oversee and gather data for both internal and external audience.

Local CSR Working Group

Local CSR Working Group

 • Local CSR Working Group is at the core of all CSR activities.
 • HR Heads will lead the local working group and consult with the site head before proceeding with the projects.
 • Each Indorama Ventures group company is required to set up a Local CSR Working Group led by the Site Head to formulate localized CSR activities under the Group’s key CSR themes tailored to the specific needs of their community and coordinate CSR activities with all stakeholders.
 • The HR Heads will consult with the Site Head in choosing members of the Local CSR Working Group to collaborate, in fulfillment of its CSR obligations.
 • The appointed personnel may change due to resigna tions/ transfers/ promotions, etc. The change in the personnel/ appointment of a new member should be reported to the CSR Committee.