A
Amorphous Resin เม็ดพลาสติกที่มีความใส / เม็ดพลาสติก PET ขั้นกลาง
Anti bacteria คุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย
Anti-dumping กำหนดภาษีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด
Asset Optimization การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้คุ้มค่าที่สุด
Autonomous vehicle ยานพาหนะไร้คนขับ
B
Backward Integration การรวมตัวแบบย้อนกลับ / การรวมกันจากขั้นตอนการผลิตไปยังขั้นตอนวัตถุดิบ
Barrier to Entry สร้างการกีดกันทางการค้า / อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม
Bias ply โครงสร้างภายในยางแบบธรรมดา
Bicomponent Fibers เส้นใยสังเคราะห์ผสม
Borrow capacity ความสามารถในการกู้ยืม
Brownfield Expansion โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว การขยายกิจการที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น
C
CAGR อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
Calendering การฉาบผ้าใบยาง
Cap ply ชั้นรองหน้ายาง
Capital Expenditure (CAPEX) รายจ่ายฝ่ายทุน
Capital Intensive เน้นการใช้ทุน
Captive Consumption การบริโภคเพื่อใช้ภายในบริษัท
Cash Convesion Cost ต้นทุนแปรสภาพ
Cash Cost ต้นทุนเงินสด
Closures ฝาจุกเกลียว
Commissioning ทดสอบการใช้งานของระบบ
Commodity สินค้าโภคภัณฑ์/สินค้าที่ไม่ได้มีความแตกต่างหรือความพิเศษ แข่งขันกันในเรื่องราคาเป็นหลัก
Consolidate Market ตลาดที่มีเสถียรภาพ
Consolidated EBITDA กำไรรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
CConsolidated net profit after tax and minority กำไรสุทธิหลักรวมหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
Consolidated Sales รายได้จากการขายรวม
Consumer Staple ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
Continuous polymerization (CP) กระบวนการผลิตแบบเปลี่ยนแปลงเป็นสารพอลิเมอร์อย่างต่อเนื่อง
Continuous Process การผลิตแบบต่อเนื่อง
Conversion Cost ต้นทุนแปรสภาพ
Core EBITDA กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
Core Net Profit กำไรหลักสุทธิ
Core Net Profit before tax after NCI กำไรสุทธิหลักหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
Cost Optimization การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
D
De-Bottleneck ลดการจำกัดการผลิต/ปรับปรุงกำลังการผลิต
Distressed Asset สินทรัพย์ด้อยราคา
Diversification การกระจายธุรกิจ
Dividend เงินปันผล
E
EBIT กำไรจากการดำเนินงาน
EBITDA กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่มาจากการดำเนินงานของบริษัท
EBITDA margin กำไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน หรือกำไรขั้นต้นที่หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เช่น ค่าโฆษณา ค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว / EBITDA ที่คิดเป็นอัตราร้อยละของยอดขาย
Economy of Scale การได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น
Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
End use product ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการผลิต
EPS (Bht) กำไรต่อหุ้น (กำไรสุทธิของบริษัท / จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว)
F
Feedstock Independent การบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีใช้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้
Feedstock Integration การควบรวมวัตถุดิบ / การบูรณาการไปยังวัตถุดิบ
Filament เส้นใย
Film Grade Chip เม็ดพลาสติกแบบใช้ทำฟิล์ม
Flame retardant การหน่วงเหนี่ยวการลุกลามของไฟ
Force Majeure เหตุสุดวิสัย
Forward Integration การขยายกิจการไปยังธุรกิจปลายน้ำ
G
Gain on a bargain purchase กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
Geographic reach เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทางภูมิศาสตร์
Greenfield Investment การลงทุนในโครงการใหม่
H
High Value Added ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
Hygiene Industry อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
I
Industry Consolidation การควบรวมในกลุ่มอุตสาหกรรม
Industry Margin กำไรในอุตสาหกรรม
Integrated business model โมเดลทางธุรกิจแบบครบวงจร
Integrated facility ฐานการผลิตแบบครบวงจร
Integrated margin อัตรากำไรรวม
Integration การบูรณาการ/ การรวมตัว
Inventory Gain กำไรจากสินค้าคงเหลือ
Inventory Loss ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
IPA (Isophthalic Acid) กรดไอโซพาทาลิก
J
None
K
None
L
None
M
MEG โมโนเอทิลีนไกลคอล
Minority Interests ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
N
Net Profit after tax and minority กำไรสุทธิหลักรวมหลังหักภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
Niche Market ตลาดเฉพาะกลุ่ม
Non Cash Items รายการที่ไม่ใช่เงินสด
Non-wovens ผ้านันวูเว่นที่ไม่ได้เกิดจากการทอ
O
Organic Growth การเติบโตตามปกติ
Overcapacity ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์
P
Planned Turnaround แผนการปรับปรุง
Polyester Filament Yarn เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบยาว
Polyester Spread ส่วนต่างระหว่างราคาขาย Polyester และราคาต้นทุน PTA MEG
Polyester Staple Fiber (PSF) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบสั้น
Portfolio หลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป ทั้งนี้จุดประสงค์ของการสร้าง Portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท
Portfolio Development การพัฒนาสัดส่วนผลิตภัณฑ์
Portfolio Enhancement ผลักดันให้เกิดความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
Preferred Stock หุ้นบุริมสิทธิ
Preforms พลาสติกขึ้นรูปขวด
Product Diversification กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์
Product Portfolio กลุ่มผลิตภัณฑ์
PTA กรดเทเรพทาลิกบริสุทธิ์ เป็นสารตั้งต้นหลักที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่ละลายน้ำ
Q
Quarter-on-Quarter (QoQ) อัตราการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้านี้
R
Replacement Cost ต้นทุนทดแทน
Restocking การกลับมาสะสมสินค้าคงเหลืออีกครั้ง
Revenue stream กระแสรายได้
rPET โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
S
SG&A ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
Shale Gas ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินใต้ดิน
Spread ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ / ส่วนต่างราคา คือ ส่วนต่างระหว่างราคาขาย (สุทธิจากค่าขนส่ง) กับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 1 ตัน
Staple Products สินค้าหลัก เป็นสินค้าที่ซื้อบ่อยเป็นประจำและไม่ต้องคิดมาก / ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน / สินค้าที่ซื้อเป็นประจำ / สินค้าหลัก
Synergy โอกาสเกื้อหนุนทางธุรกิจ การส่งเสริมซึ่งกันและกัน
Synthetic Fibers เส้นใยสังเคราะห์
T
Technical Textiles สิ่งทอเฉพาะทาง
Tenacity ความเหนียว (กรัมต่อเนียร์)
Tire Cord สิ่งทอหรือผ้าที่ใช้ในการเสริมแรงในยางรถยนต์ / ยางในรถยนต์
U
None
V
Value Chain ห่วงโซ่คุณค่า
Vertical Integration การขยายตัวในแนวดิ่ง / การรวมตัวในแนวดิ่ง / การรวมกันในแนวดิ่งอาจเกิดจากการลงทุนใหม่ๆ และ/หรือการควบรวมกิจการในแนวดิ่งและการเข้าซื้อบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่ต่างกัน
Vertical Integration Strategy กลยุทธ์การขยายตัวในแนวดิ่ง
Virtually Integrated การควบรวมแบบเสมือน
W
Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์
Wholly-owned subsidiary บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100
Wool Yarns เส้นใยขนสัตว์
X
None
Y
None
Z
None