กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 14 ธันวาคม 2558 – นายริชาร์ด โจนส์ ตัวแทนบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน (ไอวีแอล) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับเยาวชน‘The Children Sustainability Forum: Business for the Future’ จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงาน ไอวีแอลได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อการสนับสนุนสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก ซึ่งตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กทั้งในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยใช้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันหลายฝ่าย นำโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)


จากซ้าย นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์กรยูนิเซฟประจำประเทศไทย นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานกรรมการ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัทไอวีแอล และนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์