บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งความสำเร็จ หลังจากคืนทุนภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี โดยในปี 2557 บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 จาก 150,000 ตันต่อปี เป็น 230,000 ตันต่อปี ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐผ่านการให้เงินอุดหนุนจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทยังมีความภาคภูมิใจที่ในสถิติการทำงานครบ 200,000 ชั่วโมงโดยปราศจากอุบัติเหตุ และมีการมอบของที่ระลึกแก่พนักงาน เพื่อแสดงความขอบคุณ