กรุงเทพฯ – 27 กุมภาพันธ์- 2554 ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตในอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลก แสดงความเชื่อมั่นและได้รับความสนใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเป็นอย่างมาก ใบแสดงสิทธิซึ่งครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในระยะ 4 ปี โดย 99.7% ของ TSRs หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ถูกแปลงเป็นหุ้นจำนวน 480 ล้านหุ้น ณ วันหมดอายุใบแสดงสิทธิ์ ซึ่งช่วยเพิ่มทุนเป็นมูลค่า 566 ล้านเหรียญสหรัฐ (17,279 พันล้านบาท)

บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทได้ใช้สิทธิจองหุ้นอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันกับ ธนาคาร กรุงเทพ ซึ่งผู้ถือหุ้นหลักอีกราย นายอาลก โลเฮีย ประธานบริหารกลุ่มบริษัทแสดงความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นมีประสบการณ์และมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถเติบโตตามที่เขาคาด หวัง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

“เราได้อธิบายถึงแผนในอนาคตให้กับนักลงทุน และเราเชื่อมั่นว่า แผน Aspiration 2014 จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ” นายโลเฮีย กล่าว “ขณะนี้เรากำลังเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปข้างหน้าและให้รางวัลแก่ ผู้ถือหุ้นในการลงทุนของพวกเขา"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มประกาศแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ถึงแผนในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3.2 ล้านตันต่อปี 2553 เป็น 10 ล้านตันภายในปี 2557 โดยแผนการนี้จะต้องใช้เงินทุนจำนวน 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐจะมาจากการซื้อกิจการที่ประกาศในปี 2553 ส่วนที่เหลืออีก 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐจะมาจากการเพิ่มทุน, การกู้ยืม และกระแสเงินสดของบริษัท

ดาวน์โหลด