เรื่อง แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธิ ของ IVL-T1

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (IVL-T1) ("ใบแสดงสิทธิ")
จำนวน 481,582,397 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษของใบแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบแสดงสิทธิดังกล่าว
ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นั้น บริษัทขอแจ้งวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ
IVL-T1 ดังนี้

รายการ วันที่

1. วันซื้อขายใบแสดงสิทธิ : 11 - 31 มกราคม 2554

2. วันขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายใบแสดงสิทธิ (SP)
(บริษัทจะขอให้ทางตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายใบแสดงสิทธิ (SP)
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ 3 วันทำการ
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) : 1 กุมภาพันธ์ 2554

3. วันที่ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขายใบแสดงสิทธิ:
1 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ : 4 กุมภาพันธ์ 2554

5. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ: 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2554

6. วันใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ : 25 กุมภาพันธ์ 2554

7. วันหมดอายุของใบแสดงสิทธิ : 25 กุมภาพันธ์ 2554

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
ใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสภาพลงทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ
โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้อีก
______________________________________________________________________