รับหลักทรัพย์: ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ชื่อบริษัท: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อใบแสดงสิทธิ: IVL-T1
ตลาดรอง: SET
ระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์: 11 - 31 ม.ค. 54 (วันทำการ)
จำนวนหน่วยใบแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: 481,582,397
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิผู้ถือ IVL-T1 ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ: 4 ก.พ. 54
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ: 10 - 24 ก.พ. 54
วันใช้สิทธิ/วันหมดอายุ: 25 ก.พ. 54
อัตราการใช้สิทธิ: ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาการใช้สิทธิ: 36 บาทต่อหุ้น
อายุใบแสดงสิทธิ: 53 วัน
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย (SP): 1 - 25 ก.พ. 54
วันสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: 26 ก.พ. 54
______________________________________________________________________