เรื่อง รายงานผลการเข้าซื้อทรัพย์สินในกิจการผลิตเม็ดพลาสติกที่ประเทศจีน และ
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2553 ในการเข้าซื้อทรัพย์สินกิจการผลิตเม็ดพลาสติกที่ประเทศจีนนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงงานจะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 27 มกราคม 2554
โดยมีการจัดพิธีเปิดโรงงานดังกล่าว ณ เมือง Kaiping มณฑลกวางตุ้ง ของประเทศจีน

กิจการแห่งใหม่ในประเทศจีน จะใช้ชื่อว่า "Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd." ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
(มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต PET โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยในประเทศจีน ดังนี้

1. ชื่อบริษัท: Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd.
2. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: 31 ล้านเหรียญสหรัฐ
3. สัดส่วนการถือหุ้น: ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 โดย
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
4. ลักษณะธุรกิจ: ผลิตเม็ดพลาสติก PET
เพื่อใช้ในการผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโดยมีกำลังการผลิต
406,000 ตันต่อปี

______________________________________________________________________