เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน ("IPO") จำนวน 400 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม
2553 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.20 บาท รวมเป็นเงินสุทธิทั้งสิ้น 3,743 ล้านบาท
หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้วนั้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้เงินจำนวน 2,520 ล้านบาท ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี
โดยการซื้อกิจการสาธารณูปโภค ที่ร็อตเตอร์ดัม และได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นโรงงานผลิต PTA และ PET รวมทั้งได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อย
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ใช้เงินจำนวน 1,223 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทำให้วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อย
สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ นำกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น
นำไปลดอัตราส่วนหนี้สินในงบดุลของงบการเงินรวมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน
1,850 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้คงเหลือจำนวน 19,500 ล้านบาท
______________________________________________________________________