รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อเข้าซื้อกิจการผลิตเส้นใย
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายแบบพิเศษของ Trevira GmbH

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินและกิจการของ Trevira GmbH ในประเทศเยอรมนี
และประเทศ โปแลนด์ (บัญชี 1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อกิจการเส้นใย เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
และเส้นด้ายแบบพิเศษของ Trevira GmbH ซึ่งดำเนินกิจการในประเทศเยอรมนีและประเทศโปแลนด์ ในอัตราร้อยละ 75
ที่เหลืออีกร้อยละ 25 จะถือโดย Sinterama S.p.A. ประเทศอิตาลี ("ผู้ร่วมทุน")
การเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ Trevira GmbH จะเข้าซื้อโดยผ่านบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่

ทั้งนี้ บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ลงนามในสัญญาการซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดปรากฏตามรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินและกิจการโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
(มหาชน) (บัญชีแนบท้าย 1)

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่และการซื้อกิจการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่สองของปี
2554 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ร่วมทุน Sinterama S.p.A. เป็นบริษัทเอกชนและเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอส
เตอร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Biella ทางตอนเหนือของอิตาลี และครอบคลุมไปทั่วโลก โดยมีโรงงาน 6 แห่ง
ในอิตาลี สหราชอาณาจักร บราซิล ตุรกี และจีน

Trevira GmbH เป็นบริษัทที่ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ครบวงจรในยุโรป ด้วยกำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี
โดยผลิตเส้นใยและเส้นด้ายในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีและประเทศโปแลนด์


Trevira GmbH เป็นผู้นำในตลาดยุโรปในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ในธุรกิจยานยนต์และสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือน Trevira
เป็นตราสินค้าที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มลูกค้าและผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์
บริษัทมีสิทธิบัตรที่มีมูลค่าและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มแข็งฐานความรู้ของ Trevira ได้พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาที่จะเอื้อประโยชน์ต่ออินโดรามา
ความร่วมมือทางธุรกิจจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่
สำหรับเครื่องแต่งกายและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของโพลีเอสเตอร์กับลูกค้าทั่วโลก

ขนาดของรายการนี้เท่ากับร้อยละ 5.78 (คำนวณจากร้อยละ 75)
ภายใต้เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ทั้งนี้ ขนาดของรายการ ที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในธุรกิจผลิต PET และธุรกิจผลิตเส้นใยและเส้นด้าย
โพลีเอสเตอร์ จาก SK Chemical ในประเทศโปแลนด์และประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 11.07
ตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ดังนั้นการคำนวณมูลค่าของการได้มาของกิจการรวมกันข้างต้น
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15
แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทได้แนบบัญชี 1 มาพร้อมกันนี้
______________________________________________________________________