สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2553 2552
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,560,445 4,824,097
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.49 1.44
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2553 2552
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,387,013 1,172,934
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.80 0.35
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________