กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2554
วันประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2554
เวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2554
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 15 มี.ค. 2554
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 10 มี.ค. 2554
วาระอื่นๆ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : แอทธินี คริสตัส ฮอลล์, โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2554
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิปันผล : 10 พ.ค. 2554
(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 พ.ค. 2554
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2554
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.66
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2554
งวดดำเนินงาน :
วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553
______________________________________________________________________