รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
ทุนเดิม (บาท) : 4,334,271,047.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,334,271,047
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 479,986,198
ทุนใหม่ (บาท) : 4,814,257,245.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,814,257,245
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
รายละเอียดการจัดสรร :
จัดสรรให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
จำนวน 479,986,198 หน่วย โดยแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 479,986,198 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1:1
ราคาใช้สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น
วันจองซื้อและชำระเงิน 10-24 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่เริ่มซื้อขาย : 03 มี.ค. 2554
______________________________________________________________________