รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์


ที่ IVL 003/03/2011
2 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งรายงานผลการได้มาซึ่งสินทรัพย์และกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศเม็กซิโก และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL") ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโพลีเอสเตอร์เรซิ่น และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ที่
Spartanburg, South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และกิจการโพลีเอสเตอร์เรซิ่น และเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ที่ Queretaro ประเทศเม็กซิโก จาก Invista S.a.r.l. นั้น บริษัทฯ
ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนิน การเปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 นี้

หลังจากที่มีการปรับเงินทุนหมุนเวียนแล้ว
ทำให้มูลค่าของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกิจการในประเทศเม็กซิโก คิดเป็นจำนวนเงิน
457.78 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา Auriga Polymers Inc.
เพื่อเข้าถือทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท Auriga Polymers Inc.
2. ทุนจดทะเบียน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
3. การถือหุ้น ร้อยละ 100
4. ประเภทกิจการ ผลิตโพลีเอสเตอร์เรซิ่นและเส้นใย
โพลีเอสเตอร์
โดยมีกำลังการ ผลิตเท่ากับ 470,000
เมตริกตันต่อปี

บริษัทฯ ได้มีการจะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ในประเทศเม็กซิโก IVL Holding S.de.R.L.de.
C.V.เพื่อเข้าถือกิจการในประเทศเม็กซิโก โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท IVL Holding S.de.R.L.de.C.V.
2. ทุนจดทะเบียน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ
3. การถือหุ้น ร้อยละ 100
4. ประเภทกิจการ ผลิตโพลีเอสเตอร์เรซิ่นและเส้นใย
โพลีเอสเตอร์ โดยมีกำลัง
การผลิตเท่ากับ 535,000
เมตริกตัน ต่อปี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________