รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์


ที่ IVL004/03/2011
3 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอแจ้งรายงานผลการได้มาซึ่งกิจการเม็ดพลาสติก PET
และกิจการเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ในประเทศ
โปแลนด์และประเทศอินโดนีเซีย และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL") ได้มีการเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2553 เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการผลิตเม็ดพลาสติก PET
และกิจการเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ในประเทศโปแลนด์และประเทศอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯ
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554 นี้

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศโปแลนด์ Indorama Polymers Sp. z o.o.
เพื่อเข้าถือกิจการ SK Eurochem Sp. z o.0. ในประเทศโปแลนด์ โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยแห่งใหม่
ดังนี้

1. ชื่อบริษัท Indorama Polymers Sp. z o.o.
2. ทุนจดทะเบียน 15 ล้านยูโร
3. การถือหุ้น ร้อยละ 100
4. ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก PET โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 140,000 เมตริกตันต่อปี

บริษัทฯ ได้มีการจะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ Indorama Netherlands B.V.
เพื่อเข้าถือกิจการ PT SK Keris และ PT SK Fiber ในประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท Indorama Netherlands B.V.
2. ทุนจดทะเบียน 150 ล้านยูโร
3. การถือหุ้น ร้อยละ 100
4. ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก PET และผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
โดยมีกำลังการ ผลิตรวมกันเท่ากับ 196,000 เมตริกตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________