รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ IVL008/03/2011
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอแจ้งการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตสารเกี่ยวเนื่องกับโพลีเมอร์สในประเทศ
อินโดนีเซีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท PT
Indorama Ventures Indonesia (เดิมชื่อบริษัท PT SK Keris) โดยมีกำลังการผลิต 300,000 เมตริกตันต่อปี
เพื่อผลิตสารเกี่ยวเนื่องกับโพลีเมอร์ส (Continuous Polymerization Resin) ที่ Purwakarta
ประเทศอินโดนีเซีย

ผลผลิตจากโรงงานแห่งนี้ จะช่วยเพิ่มอุปสงค์ของโพลีเอสเตอร์ ไฟเบอร์ และเส้นด้าย
ในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชีย

โรงงานแห่งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________