ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IVL

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอแจ้งว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่ง
รับหุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
(มหาชน) จำนวน 4,334,271,047 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,334,271,047 บาท
ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IVL" ทั้งนี้ กำหนดให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป


หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของบริษัทในระบบบริการ
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) และข้อมูลของ IVL ที่ www.indoramaventures.com