การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของหลักทรัพย์ "IVL"

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ได้มี
การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 60,000,000 หุ้น โดยยืมหุ้นทั้งจำนวน
จาก บจ. อินโดรามา รีซอสเซส เพื่อส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร
โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over Allotment Agent) ซึ่งได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดหาหุ้น
เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมโดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Stabilization)
ตามรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน : 5 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2553

เงื่อนไขราคา : ราคาในการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินต้องไม่สูงกว่าราคา
จองซื้อหลักทรัพย์ (10.20 บาท) หรือ ไม่สูงกว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดในขณะนั้น
หรือ ไม่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในขณะนั้น ทั้งนี้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ากัน

การขึ้นเครื่องหมาย : ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย "ST" บนกระดาน
ของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินเพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบ
ตลอดช่วงเวลาที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าว อาจสิ้นสุดก่อนช่วงเวลาดังกล่าว
ข้างต้น หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนแล้ว
และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น (Exercise Greenshoe Option)
จาก บจ. อินโดรามา รีซอสเซส