สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
ปี 2552 2551 2552 2551

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 572,900 2,624,961 3,445,708 3,832,865
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.17 1.29 1.03 3.61


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
ปี 2552 2551 2552 2551

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 324,236 (4,544) 458,495 123,319
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.00 0.14 0.12

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน )
ตำแหน่ง กรรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ