ที่ IVL005/02/2010
11 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทและผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั้งนายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่
เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายอโชค เจน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการร่วม
2) นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการร่วม
3) นายวิกาซ จาลัน ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
4) นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)
กรรมการ