ที่ IVL008/02/2010
15 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง ขอรายงานความคืบหน้าของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนในกรณีที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มี
หนังสือมายังบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทฯ
ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
โดยการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)
กรรมการ