ที่ IVL009/04/2010

27 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
กรุงเทพมหานคร 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 116 ราย ถือจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,329,244,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.81
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2552 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,501,093,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 33,533,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 (คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)

3. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุน สำหรับปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,501,898,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 33,533,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

4. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 58,650,000 บาท และ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน
1,430,309,445 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11
พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,507,306,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย 47,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 33,533,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

5. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายอมิต โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 3,507,342,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 33,544,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

2) นายอมิต โลเฮีย - กรรมการ

เห็นด้วย 3,498,738,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.81
ไม่เห็นด้วย 8,604,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.24
งดออกเสียง 33,544,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

3) นายอาลก โลเฮีย - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เห็นด้วย 3,507,342,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 33,544,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95

6. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ ดร.ศิริ การเจริญดี นายมาริษ สมารัมภ์ นายคณิต
สีห์ และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล และที่ประชุมได้อนุมัติให้กำหนดจำนวนกรรมการ จากเดิม จำนวน 8 คน มาเป็น
จำนวน 12 คน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ "นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท" โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,685,585,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60
ไม่เห็นด้วย 18,911,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50
งดออกเสียง 33,538,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.90

7. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2553 ให้กับกรรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

การจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับกรรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,716,978,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.11
ไม่เห็นด้วย 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 33,535,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89

8. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นาย
วีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 3,752,889,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.11
ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 33,548,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท